"Ўзбекистонда хорижий тиллар" илмий-методик электрон журнал


№ 1 (20) / 2018


Нашр санаси: 12.01.2018

 Муқова ва мундарижа

Ушбу сон мақолалари:

Испан тилининг етук билимдони эди (Комилжон Абдуллаевни хотирлаб)

Бутун умр илм йўлида. Сайди Умиров – 80 ёшда

Педагоглик – касб эмас, бу – қалб амри. М.Т. Ирисқулов – 80 ёшда

Назариядан амалиётгача. А. Акбаров ва И. Тўхтасинов китобига тақриз.

“ХОРИЖИЙ ТИЛНИ БИЛИШНИНГ УМУМЕВРОПА КОМПЕТЕНЦИЯСИ: ЎРГАНИШ, ЎРГАТИШ, БАҲОЛАШ”

“Янгиликлар империяси”да унутилмас уч кун

Роберт Бёрнснинг порлоқ хотирасига бағишлов

Ўзбекистоннинг кичик шаҳарларини “оғзаки тарих” усули ёрдамида ўрганишнинг социологик таҳлили

Исҳоқов асари структурасида хотира мотиви

Мазмун ва жанр хусусида баъзи мулоҳазалар

“Юсуф Қиссаси” ва “Ўтган кунлар” асарларининг қиёсий-типологик таҳлили

Психологизм ва унинг адабиётшуносликка оид тушунчалар системасида тутган ўрни

С. П. Бородин насрининг поэтикаси: концептуал доминантлар ва езувчининг ижодий лабораториясини урганишдаги тадкикотчилик стратегиялар

Жон Апдайк – маиший мавзулар устаси

Фотожурналистикада ахлоқ масаласи

Сайди Умиров публицистикаси

Ҳуқуқий матбуот: хорижий амалиёт ва Ўзбекистон тажрибаси

Таржимада трансформацияларга сабаб бўладиган вазиятлар хусусида

Таржимон – мутахассислар тайёрлашни ташкил этишнинг умумий принциплари

Маданиятлараро мулоқот ва нофилологик ОТМ талабаларига инглиз тилини ўқитиш муаммолари

ТЕХНИКАГА ОИД ЛЕКСИКАНИ БОЙИТИШДА CLIL ЁНДАШУВ

Масофавий таълим ва технология — миллий таълим истиқболи

Таълим жараёнида инфографикадан фойдаланиш воситалари ва унинг самарадорлиги

Тилни ўргатиш жараёнида тинглаб тушунишнинг асосий принциплари

Инглиз тили дарсларида ўқитиш малакасини шакллантириш мақсадидаги коммуникатив ёндашув

Кўриш имконияти чекланганларга инглиз тилини ўргатиш

Мамлакатшунослик луғатларида лингвокультурологиянинг акс этиши ва хорижий тилни ўқитиш хусусида

Япон тилидаги に[ни] ва で[дэ] какужўшиларнинг семантик таҳлили ва уларнинг ўзбек тилидаги эквивалентлари

Ўзбек ва рус тилларида антонимлар, полисемиялар ва синонимларнинг лексик-семантик муносабатлари

Спонтан ўхшатишларда образни шакллантирадиган когнитив механизмларнинг тури ҳақида (француз тили мисолида)

Ҳозирги замон рус дипломатик дискурсида индамай кетиш тактикаси нутқ митигация стратегиясини амалга ошириш воситаси сифатида

Замоннинг когнитив-семантик таҳлил. 1-замон концепти. 3-қисм. Ннисбий замон

Турк тилида ҳурматнинг тасдиқ ва инкор синонимияси хусусида

Н.С. Лесков асарларида курсив ва қўштирноқнинг қарама-қарши қўйилиши ҳамда бир жойда қўлланилиши

Мисли кўмакчисининг семантик-синтактик хусусиятлари