Мақола талаблари

Ҳурматли муаллифлар!

“Ўзбекистонда хорижий тиллар” илмий электрон журнали фан номзодлари ва фан докторлари, ёш олимлар, илмий тадқиқот олиб бораётган изланувчилар, мустақил тадқиқотчилар, ўқитувчилар, магистрантлар ва талабалар томонидан таҳририятга юборилган мақолаларни эълон қилиш учун қабул қилади. Таҳририятга юборилган барча материаллар журналнинг Таҳрир ҳайъати томонидан экспертизадан ўтказилади. Муҳарририят томонидан маъқулланган мақолалар журналда эълон қилинади. Юборилган ҳар бир мақоланинг ҳажми 8–15 бет бўлиши лозим. Барча материалларни info@fledu.uz  ёки elektronjurnal@mail.ru электрон почталари орқали юборишингизни cўраймиз.

Муаллифлар тақдим этиши зарур бўлган маълумотлар:

 • Фамилияси, исми, отасининг исми (тўлиқ).
 • Илмий даражаси.
 • Илмий унвони.
 • Иш жойи ва ловозими (ташкилот (ОТМ)нинг тўлиқ номи, шаҳар ва мамлакат кўрсатилган ҳолда).
 • Электрон почтаси (e-mail).
 • Телефон рақами (моб., уй).
 • Каттароқ ўлчамдага рангли сифатли образ шаклдаги электрон расм.

Мақолани расмийлаштиришга қўйилган талаблар:

 • Матн– Microsoft Word.
 • Формат– А4.
 • Матннинг икки ёнидан қолдириладиган ўлчам– 2 см.
 • Шрифт– Times New Roman.
 • Мақола матни учун шрифтнинг катталиги – 14, метамаълумотлар учун –12.
 • Мақола матни учун қаторлароралиғи – 1,15, метамаълумотлар учун –12.
 • Хат боши (абзац)– 1,25.
 • Ҳар хилграфик  ва  жадваллар  оқ-қора рангда бўлиши талаб қилинади.
 • Муаллифнинг исми, фамилияси, отасининг исми, иш жойи, (ўқиш жойи) ҳақидаги маълумот мақола юқори қисмининг ўнг тарафига кичик ҳарфларда курсив билан ёзилади.
 • Мақола сарлавҳасидан олдин УДК қўйилади (қаранг. https://teacode.com/online/udc/37/372.8.html, https://teacode.com/online/udc/ ).
 • Мақоланинг номи –  босма ҳарфларда марказдан қўйилади.
 • Қисқача аннотация  ўзбек, рус, инглиз тилларида (12 шрифт, 1 интервал  оралиқда) ёзилиши лозим. Аннотацияда мавзунинг таснифи, ишнинг мақсади ва эришилган натижалар, ишнинг илмий янгилиги билан боғлиқ маълумотлар берилади. Сўзлар сони 200 тадан кам бўлмаслиги мақсадга мувофиқ.
 • Калит сўз ва иборалар – (5-7 тадан кам бўлмаган) уч тилда– ўзбек, рус, инглиз тилларида берилади.
 • Муаллифнинг исми-фамилияси, отасининг исми ажратилган ҳолда ёзилади: А. Н. Нурматов (мақолада), Нурматов А. Н. (адабиётлар рўйхатида).
 • Матндаги ҳаволалар қуйидаги тартибда шакллантирилади; (1, 195), (3, 20; 7, 68), (4).
 • Фойдаланилган адабиётлар рўйхати алифбо тартибида, 12 шрифтда тартиб билан кўрсатилиши лозим. Фақатгина мақолада фойдаланилган адабиётлар келтирилиши керак. Шунингдек транслитерация кўринишида ҳам берилиши лозим.
 • Мақоланинг тузилиши: кириш, асосий қисм ва хулоса ажратиб кўрсатилиши шарт.

Кириш қисмида танланган мавзунинг долзарблиги, янгилиги, тадқиқот мақсади ва вазифалари келтирилади. Асосий қисмда илмий муаммонинг тадқиқот методлари, эришилган натижалар баён қилинади. Хулоса қисмида эса натижалар умумлаштирилади, якуний хулосалар, тавсия ва таклифлар, кейинги тадқиқ этиладиган йўналишлар келтирилади.