"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 6 (53) / 2023


Nashr sanasi: 15.12.2023

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

IKKILAMCHI INTERPRETATSIYA IDIOMATIKLIKNING ASOSI SIFATIDA

XVII ASR ROSSIYANING HINDISTON BILAN ALOQALARI BO‘YICHA RUS RASMIY YODGORLIKLARIDA KALENDARGA OID BO‘LMAGAN VA KALENDARGA OID ANTROPONIMLAR

GUMANITAR TADQIQOTLARDA MADANIYAT VA TILNING O‘ZARO TA’SIRI

BOLALAR NUTQIDA GAPNING IFODALANISH MAQSADIGA KO‘RA TURLARI

EVFЕMIK VА DISFЕMIK BIRLIKLАRNING MА’NО MUNОSАBАTI VА MА’NО QАMRОVI АSОSIDАGI TIPLАRI

BRITANIYA VA O‘ZBEK MADANIYATIDAGI PRETSEDENT HODISALAR

LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA PRETSEDENT NOMNING STEREOTIP, ETALON, RAMZ BILAN MUNOSABATI

LISONIY SHAXS VA UNING SHAKLLANISHIDA IJTIMOIY OMILNING O‘RNI

INTERNET OAVDA MILLIY-MADANIY KOD

KOREYS VA O‘ZBEK TILIDA “MEHMONDOʻSTLIK” SEMIOSFERANING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI

RUS VA O‘ZBEK LINGVOMADANIYATIDA ILON OBRAZINING TALQINI

O‘ZBЕK TILINI XORIJIY TIL SIFATIDA O‘QITISHDA AUTЕNTIK MATERIALLARNI TANLASH TAMOYILLARI

CLIL VA MINT: BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA XORIJIY TILLARNI O‘QITISHNING ZAMONAVIY KONTSEPSIYASI

AN’ANAVIY O‘QITISH USULLARI ORQALI O‘ZBEKISTON OLIY O‘QUV YURTLARI TALABALARINING IJTIMOIY-MADANIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDAGI ASOSIY MUAMMOLARNI ANIQLASH

MEDIAKONVERGENTSIYA SHAROITIDA O’ZBEKISTON RADIOSINING TRANSFORMATSIYASI

O‘ZBEKISTON TELEVIDENIESINING SHAKLLANISH MASALALARI, MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

BOSMA VA INTERNET NASHRLARIDA SIYOSIY PORTRET: XORIJIY VA MILLIY TAJRIBA

FRANSUZ MILLIY KUTUBXONASIDAGI NAVOIY KULLIYOTIDAN BIR G‘AZAL

ILK XRESTOMATIYALARDA ALISHER NAVOIY IJODIDAN PARCHALAR

ISPAN VA OʻZBEK TILLARIDA KALAMBURNING TUZILISHI VA UNING OʻZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Qiziqarli shaxsiyatga ega taniqli olimning 75 yilligi