LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA PRETSEDENT NOMNING STEREOTIP, ETALON, RAMZ BILAN MUNOSABATI

MATN LINGVISTIKASI  TIL NАZАRIYASI  315 10