"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 2 (16) / 2017


Nashr sanasi: 10.03.2017

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

Хорижий тил халқаро журналистика факультетидаги таълим асоси

Пайт эргаш гапли қўшма гапларнинг матндаги семантикаси

XVII асрдаги Россиянинг Ҳива билан алоқалари тўғрисидаги элчилар қайдномаларида шахсларнинг яшаш жойи ва миллати бўйича номланиши

Қорақалпоқ тилидаги ўзлаштирма қўш номлари

Чимбой тумани топонимлари таркибидаги гидронимик терминлар

Япон тилида кўмакчи феъл хусусиятлари

Ассоциатив эксперимент воситасида инглиз ва ўзбек тилларида “хотира” тушунчасининг номинатив майдони шаклланиши

Бир мураккаб ўзакли сўз туркий лексиканинг бошланғич асоси сифатида (қозоқ ва ўзбек тиллари материаллари асосида)

Қорақалпоқ тилидаги ўзлаштирма қўш номлари

Тилдаги лексико-грамматик бирликлар семантикасининг мотивациялашуви

Рус ва ўзбек тилларида фоноўзгариш ва фоностилистика ҳодисаси

Термин ва терминшунослик лингвистик масала сифатида

Рус тилидаги терминатив вид категориал маънога эга бўлган феъллар ва уларнинг қозоқ тилида ифодаланиши

Мустақил таълим чет тилларини ўқитишнинг самарали методи сифатида

Хорижий тилларга ўқитишда мақоллардан фойдаланишнинг аҳамияти

Муомала маданиятини ифодоловчи лексик ва грамматик воситаларнинг қиёсий таҳлили

Ёзма нутқни шакллантиришда аутентик материалларнинг ўрни

Василий Матвеевич Чистяков

Расмий ва норасмий учрашувларда француз тилида мулоқот қилишнинг ўзига хос хусусиятлари

Хорижий тилларни ўрганишда замонавий технологиялардан оғзаки коммуникатив машқларда фойдаланиш

Аудиовизуал материаллар асосида чет тилида нутқий компетенцияларни ривожлантириш

Аудит фанини инглиз тилида ўқитишнинг аҳамияти

Хитой даврий матбуоти нашрларини ўқиш фани бўйича Ўзбекистондаги университетларнинг хитой филологияси кафедралари ўқув дастурига киритиш юзасидан таклифлар

Турли ёш гуруҳ ўрганувчиларининг инглиз тили дарсларини тушуниш концепцияси

Медиаэкология: ахборий муҳитнинг софлиги масалалари

Ҳуқуқий коммуникация шакллари тарихий тараққиёт мезони

Иқтисодий мавзудаги хабарларнинг жанр ўзига хосликлари

«Учитель Узбекистана» ва «Учительская газета» нашрларидаги мақолаларнинг ўзига хос хусусиятлари

Журналистика — масъулиятли касб

Ҳикоя қилиш санъати: ровий ва қаҳрамон нутқидаги сирли эврилишлар

В.М. Шукшиннинг “Этиклар” ҳикоясининг бош қаҳрамони характери психологиясининг хусусиятлари

Хитой тилининг маҳаллий халқ вакилларининг онги ва маданиятига таъсири

Парафразалар ва уларнинг деривацион хусусиятлари

Мутолаада нуктадонлик санъати

“Хорижий тилни билишнинг умумевропа компетенцияси: ўрганиш, ўргатиш, баҳолаш”. 5-БОБ: ФОЙДАЛАНУВЧИ/ЎҚУВЧИ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИ

Уч ёшдан сўнг кеч. Охири.

“Таълим энди хотирага таянмайди”

Виноградов ўқишлари — Ўзбекистондаги русшуносларнинг йирик форуми

Ўзбекистонда тилшуносликни ривожлантиришга муносиб ҳисса қўшган олим. Абдумурот Эшонқулович Маматов — 70 ёшда

Ўқув ишларининг билимдони Норбой Ортиқовнинг хотирасига бағишланади

Саидқулов Зокир Қурбонович хотирасига

“Меҳнат қилсанг, яшарсан, катта-катта ошарсан. Меҳнатдан келса бойлик, турмуш бўлар чиройлик”. (ЎзДЖТУ профессори, п.ф.д. Л.Т. Аҳмедова билан интервью)