"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 1 (54) / 2024


Nashr sanasi: 20.02.2024

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

FORS VA DARIY TILLARIDA OTLARDA SON KATEGORIYASI

INGLIZ VA O‘ZBEK DRAMALARIDA VERBAL VA NOVERBAL VOSITALAR MUNOSABATI

DINIY MATNLARNING DINIY DISKURSNING BIR KO‘RINISHI SIFATIDA ALOHIDA XUSUSIYATLARI VA UNING LEKSIKASI TASNIFLARI

BADIIY MATN SINERGETIKASI

MEDIAMATNLAR TILNING IJTIMOIY IFODASI HAMDA TIL BOYISHINING ASOSIY RESURSI SIFATIDA

RUS VA KOREYA PAREMIYALARI MISOLIDA YUZ YIL/ASR LEKSEMALARINING MILLIY-MADANIY O‘ZIGA XOSLIK

QIYOSIY TILSHUNOSLIKDA MODALLIK KATEGORIYASI: TADQIQ VA TALQIN (FRANSUZ HAMDA O‘ZBEK ERTAK, NAQLLARI MISOLIDA)

TIBBIYOTGA OID TERMINOLOGIYADA BA’ZI LOTINCHA ATAMALAR KELIB CHIQISHINING METАFORIK XUSUSIYATLARI HAQIDA

CHET TIL DARSLARIDA REFLEKTSIYA BOSQICHINI TASHKIL ETISH МETODIKASI

TURKFRONTNING MILLIY TILLARDAGI HARBIY NASHRLARI OZODLIK UCHUN KURASHGA QARSHI MAFKURAVIY TARG‘IBOT VOSITASI SIFATIDA

O‘ZBEK TELEVIDENIYESINING QAYTA QURISH DAVRIDAGI FAOLIYATI

O‘ZBEK ADABIYOTIDA KULGINING O‘RNI

SATIRIK HIKOYALARDA BADIIY DETALLARNING AHAMIYATI

JULIAN BARNSNING “OXIRAT HISSI” ASARIDA FALSAFIY IQRORNOMA ROMAN UNSURLARI

KIBERPUNK TUSHUNCHASI ILMIY FANTASTIKA JANRIDAGI KELAJAK DUNYOSI HAQIDAGI TASAVVUR SIFATIDA

“LAYLI VA MAJNUN” QISSASI AKS ETGAN DASTLABKI MANBALAR

SUN’IY INTELLEKT ORQALI XORIJIY TIL O‘RGANUVCHILARINING FAOLLIGINI OSHIRISH VA TA’LIM JARAYONIGA JALB QILISH