"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 4 (23) / 2018


Nashr sanasi: 10.10.2018

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

Аспектуал композиция ифодаси

1682 – 1684 йй. Россиянинг Хива билан алоқалари бўйича элчилик китобини баъзи бир морфологик ҳодисалари устида кузатишлар

Француз тилидаги le сифатининг грамматик аҳамияти

Диний-мифологик маркерланган тил бирликларининг тимсолий аҳамияти

Ҳозирги замон рус тилининг кўп уяли сўз ясаш уяларининг типологияси

Замонавий турк тилидаги “para” (пул) туркумидаги иқтисодий реалияларни тушунишда метафоранинг ўрни

Хитой тилидаги эвфемизмларнинг ижтимоий-маданий хусусиятлари

Бадиий матнлардаги фразеологизмларнинг сифат ва миқдорий хусусиятлари

Шарт муносабатлари ифодаланишини ўрганишда семантик ёндашув

Ҳарбий терминларнинг ишлатилиши ва улардаги ўзгаришларнинг ўзига хос хусусиятлари

ХVII–ХVIII асрлардаги иш ҳужжатларида “ақл” компонeнтли фразeологизмлар

Миллий менталитетга хос хусусиятларни дунёнинг лисоний манзарасига боғлаб ўрганиш

Ўзбек тилида “ҳаракат тарзи” маъносини ифодаловчи воситалар тизими

“Траектор/ориентир” ва “профил/асос”жуфтлик қарама-қаршиликлари лингвокогнитив таҳлилнинг воситалари сифатида

Ҳозирги замон рус дипломатик дискурсида дескать, мол (миш, эмиш, гўё эмиш) юкламаларининг қўлланилиши

Инглиз тилидаги поэтик матнда лингвистик параллелизмнинг когнитив-стилистик моҳияти ва интерпретация масаласи

Матбуотда шарҳ жанрининг тили

Инглиз тили иқтисодиёт терминологиясида соматик ва зоономик компонентли терминларнинг таржимадаги лексик-семантик хусусиятлари

Гендер асимметрияси нуқтаи назаридан ўзбек ва рус тилларида cўз ясаш хусусиятлари

Инглиз ва ўзбек тилларида “донолик” сўзининг ифодаланиши ва ўзига хос лексик-семантик хусусиятлари

Инглиз ва ўзбек тилларида мурожаат сўзларнинг лингвокультурологик хусусиятлари

Мактабда адабиёт ўқитиш методикасининг назарий муаммолари

Талабалар нутқини ўстиришга йўналтирилган машқлар хусусида

Рус тилини ўргатишда интерактив усулларни қўллаш методикаси

Ўқитувчининг ахборот- коммуникация технологиялари компeтенцияси

Нофилологик йўналишдаги талабалар ёзма нутқини ривожлантириш ва самарали баҳолашда рукндан фойдаланиш

Қайси усул аудитория мeнeжмeнтида энг самарали мeтод ҳисобланади?

Адабиёт дарсларида талабаларни асар таҳлилига ўргатиш тажрибасидан

Оғзаки таржимани ривожлантиришга мўлжалланган тайёрлов машқлари хусусида

Махсус туристик терминлар ва уларни таржима қилишнинг ўзига хос хусусиятлари

Совет босқини давридаги миллий давлатчилик тизими ва ўзликни англаш муаммоларининг қозоғистон матбуотида ёритилиши

Ўзбек сафарномаларида туркия мавзуси

Хитой интернет журналистикаси ва миллий ўзликни англаш масалалари

Экологик журналистиканинг назарий-методологик асослари

Оммавий коммуникация воситаларида манипуляция

Шайх Аҳмад Тарозийнинг “Фунун ул-балоға” асарида туркий аруз масалалари

Навоий ижодида ғазал ва унинг ўрганилиши

Жон Стейнбекнинг “Хавотирларимиз қаҳратони” романида макон билан боғлиқ образлар символикаси

Воқеабанд шеър бадиияти

Ўзбек-француз алоқалари халқаро маданий-тарихий тажрибанинг узвий бўғини сифатида

Саёҳат орқали мулоқот, билим ва тажриба

Тарих – адабиёт – санъат: ҳаётнинг нотаниш саҳифалари ва рус тилида сўзлашувчи мамлакат ёзувчилари ҳамда Ўзбекистон санъаткорларининг ишлари (маданий концептуал ёндашув асосида)

“Донишнома”да шарқ фалсафий тафаккури ифодаси

О.О. Чупоновнинг монографияси бўйича “Хива ва Бухоро билан XVII аср Россия муносабатларига оид элчи китоблари лингвистик манба сифатида” (Тошкент, 2018. –132 б.)

Илм нури билан қалбларни ёритган олим Суйима Ғаниева (1932–2018)

МАДАНИЙ АЛОҚАЛАР РИВОЖИДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИНИНГ ЎРНИ

ҚАЙСИ УСУЛ АУДИТОРИЯ МEНEЖМEНТИДА ЭНГ САМАРАЛИ МEТОД ҲИСОБЛАНАДИ?

Қорақалпоқ шоири Тлеуберген Жумамуратовнинг кўп қиррали ижоди