"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 6 (14) / 2016


Nashr sanasi: 27.11.2016

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

МУҲАРРИР МИНБАРИ

Чет тилларини ўқитишнинг инновацион методикаларини ривожлантириш республика илмий-амалий маркази — таълим реформаларини ўзгартириш ва амалга ошириш йўлидаги янги қадам

Чет тилларни жаҳон стандартлари даражасида ўргатиш —таълим сифатини бошқариш тизимини ташкил этишнинг омили сифатида

Кимё технологиялари институти магистранти Сардор Хусанов билан интервью: Мингтадан битта – Чет тиллар бўйича иншолар танловининг ўзбекистонлик ғолиби ўз фикрлари билан ўртоқлашди (Саидазиз Аъзамов суҳбатлашди)

Лингвокультурология умумий тилшуносликнинг замонавий йўналиши сифатида

Лингвистик мелиорация жараёнида метафора ва метонимияларни қўллашнинг ўзига хосликлари

Корпус лингвистикасининг асосий назарий муаммолари

Ментал майдонлар назарияси ва коцептуал блендинг (сўз ясалиши) назарияси

Замонавий хитой газетаси тилининг услубий хусусиятлари

Интертекстуал газета сарлавҳаларида аллюзия ва лисоний ўйин

Контрастив лингвистикада конгруэнтлик ва эквивалентлик тушунчалари хусусида

Ўзбек ва инглиз лингвомаданиятида атоқли отлар ва улар таржимасидаги муаммолар

Чет тилини ўқитишда миллий-маданий омилларнинг роли

Замонавий испан тилида ўқитиш методлари ва неологизмлар таснифи

Инглиз педагог-олими ва методист Майкл Уэст

Чет тили сифатида инглиз тили (EFL) дарсларида лойиҳавий ўқитишнинг жорий қилиниши

Интеграллашган кўникмаларни ўқитишда бадиий фильмларнинг муҳим таъсири

Инглиз тили лексикасини мультимедиа орқали ўргатиш

Чет тилларни ўқитишда педагогик андрогогиканинг ўрни

Ўзбекистонда медиатаълим: тенденциялар, муаммолар, истиқболлар

“Гулистон” журналида табиат ва коинот билан боғлиқ урф-одатлар мавзусининг ёритилиши

Ф. Достоевскийнинг “Жиноят ва жазо” ва У. Хамдамнинг “Исён ва итоат” романларида аксиологик доминантлар

В.Пелевин ҳикояларида онтологик масала (проблематика)

Л.Улицкая насрида қадриятлар тизимини ўрганиш масаласи ҳақида

Испан тилида арабизмлар

Google Plus ёрдамида хорижий тилларни ўқитиш бўйича

Тайланд Қиролининг Тошкентдаги беқиёс фотокўргазмаси

“Хорижий тилни билишнинг умумевропа компетенцияси: ўрганиш, ўргатиш, баҳолаш”. 4-БОБ: Тилдан фойдаланиш, тилдан фойдаланувчи/ўқувчи. 4.2 Коммуникация мавзулари

Уч ёшдан сўнг кеч. Мақоланинг давоми. (Наргис Қосимова таржимаси)

Дарья СОКОЛОГОРСКАЯ. Функционал саводсизлик (Назира Тошпўлатова таржимаси)

ОЛИМЛАРНИНГ АКАДЕМИК УСТОЗИ. Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби, “Буюк хизматлари учун” ордени соҳиби, академик Азизхон Қаюмов 90 ёшда

Чет тилларда ўқиш кўникмаси ва унинг нофилологик ўрта махсус таълимда инглиз тилини ўқитишдаги роли

Муаллифлик неологизмларини таржима қилишнинг стратегияларини ўқитиш

Адабиётшунослик — магистрлар тайёрлашнинг интеграллашган қисми

Бўлажак чет тиллари ўқитувчиларининг лингво-маданий компетенциясини оптималлаштирилиши

Ҳаракат феъллар лексик микротизимининг синтагматик таснифлари

Талаба ёшларда илмий дунёқарашни шакллантиришда умуммаданий контекст