"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 2 (43) / 2022


Nashr sanasi: 20.05.2022

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

NOMINATIV GAPLARDAGI BAHOLASH RAVISHLARINING FAOLIYAT XUSUSIYATLARI

ZAMONAVIY NEMIS TILIDAGI “IN GANG SETZEN” KABI FUNKSIONAL FE’LLAR BILAN BIRIKMADA ASPEKTUAL VAZIYATLARNING TURLARINI ANIQLASH

TIL LEKSIKASIDAGI BO‘SHLIQLAR

KORPUS YARATISH JARAYONIDA SO‘ROVNOMALARNING AHAMIYATI

YANGI DAVR O‘ZLASHMALARIDA TRANSFORMATSION DARAJALANISH

HOZIRGI XITOY TILIDA QIYOSLASH MUNOSABATINI IFODALOVCHI KONSTRUKSIYALARNI QO‘LLASHDAGI MUAMMOLAR TAHLILI

INGLIZ TILIDA BADDIY MATNDAGI MA’LUMOTLAR TURUMASI

FORS TILI SO‘Z TURKUMLARINING GAZETA MATNLARIDAGI FUNKSIONAL VA USLUBIY XUSUSIYATLARI

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA “TUSHUNCHA” VA “KONSEPT”, ULARNI TAHLIL QILISH USULLARI

OʻZBEK TILINI IKKINCHI CHET TILI SIFATIDA OʻRGANISH JARAYONIDA MASHQLAR TIZIMI

HOJI MUINNING SIYOSIY PUBLITSISTIKASI

TARJIMADA WIKI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USULLARI VA VOSITALARI

O‘ZBEK ROMANLARIDAGI DINIY ATAMALARNING KONTEKSTUAL TARJIMA MUAMMOLARI (OʻTKIR HOSHIMOVNING “DAFTAR HOSHIYASIDAGI BITIKLAR” ASARI ASOSIDA)

ALEKSANDR SEMYONOV — NAVOIYSHUNOS, BIBLIOGRAF OLIM

XOLID HUSAYNIYNING “SHAMOL ORTIDAN YUGURIB” ASARIDAGI DIALOGIK NUTQ TURLARI VA ULARNING TIL XUSUSIYATLARI

INGLIZ TILIDAGI ONLAYN MANBALAR ORQALI KOREYS AN’ANALARINI O‘RGANISH: MASOFAVIY TA’LIM SIFATI