XOLID HUSAYNIYNING “SHAMOL ORTIDAN YUGURIB” ASARIDAGI DIALOGIK NUTQ TURLARI VA ULARNING TIL XUSUSIYATLARI

, YOSH TАDQIQOTCHI MINBАRI  1501 33