"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 4 (33) / 2020


Nashr sanasi: 10.11.2020

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

ИСПАН ТИЛИНИНГ ИБЕРО-АМЕРИКАДАГИ КОММУНИКАТИВ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЎҚИТИЛИШИ

“МИФТАҲУ-Л-УЛУМ” АСАРИДАГИ فعالِ [faāli] МОРФОЛОГИК ҚОЛИПИНИНГ ЎЗГАЧАЛИКЛАРИ ҲАҚИДА

СЎЗ ЯСАЛИШИНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК АСПЕКТИ (НЕМИСЧА-ЎЗБЕКЧА ЛУҒАТЛАР МИСОЛИДА)

АНТОНИМИК МАЪНОЛАР ИДРОКИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА МЕНТАЛИТЕТНИНГ ЎРНИ (КОРЕЙС ТИЛИ МИСОЛИДА)

ХИТОЙ ТИЛИДАГИ “БОШ” БИЛАН БОҒЛИК ИБОРАЛАР ВА УЛАРНИНГ СЕМАНТИКАСИ

ДИНИЙ МАРКЕРЛАНГАН АЛЛЮЗИЯ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ

ТЕРМИНОГРАФИЯ ДИСКУРС ҲОСИЛ ҚИЛИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА: ГЕНДЕР ТЕРМИНЛАРИНИ ТАВСИФЛАШ УСУЛЛАРИ

ТИЛ БИРЛИКЛАРИНИ КАТЕГОРИЯЛАШТИРИШДА КОГНИТИВ ЁНДАШУВ

“РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА” ЯНГИЛИКЛАР ДИСКУРСИ МАТНЛАРИНИНГ КОММУНИКАТИВ ХУСУСИЯТЛАРИ ҲАҚИДА

ЗАМОНАВИЙ КОММУНИКАТИВ ВАЗИЯТДА ГАЗЕТА МАТНИ ВА РУС, АРАБ ГАЗЕТА МАТНЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ НОФИЛОЛОГИК ЙЎНАЛИШ ТАЛАБАЛАРИНИНГ ХОРИЖИЙ ТИЛДАГИ ОҒЗАКИ НУТҚ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

ЎЗБЕК ТИЛИ ГУРУҲ ТАЛАБАЛАРИГА РУС ТИЛИДАГИ ВАҚТ МЕЗОНЛАРИНИ ЎРГАТИШ

МЕТАФОРА ФЕНОМЕНИНИ МИЛЛИЙ МАДАНИЯТНИНГ ИНЪИКОСИ СИФАТИДА ТАДҚИҚ ЭТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА ТАРЖИМАДА ҚАЙТА ЯРАТИШ МУАММОЛАРИ

ТАРЖИМАЛАР ТАҲЛИЛИДА ҚОДИРИЙ “АНДИША”ЛАРИ

ИБН БАТТУТАНИНГ “САЁҲАТНОМА” АСАРИДА ТАРИХИЙ ЖОЙ НОМЛАРИНИНГ ТАРЖИМАДА БЕРИЛИШИ

ЭКОЛОГИК МАВЗУДАГИ ЖУРНАЛИСТИК МАТЕРИАЛЛАР САМАРАДОРЛИГИНИНГ РЕЙТИНГ КЎРСАТКИЧЛАРИ

ХАЛҚАРО СИЁСИЙ МАСАЛАЛАРНИ ЁРИТИШДА МИЛЛИЙ АХБОРОТ АГЕНТЛИГИНИНГ ЎРНИ

ЎЗБЕК БОЛАЛАР АДАБИЁТИДА ТОПИШМОҚ СТИЛИЗАЦИЯСИ

«ҚИЁМАТ» РОМАНИДА МИКРООЛАМ ВА МАКРООЛАМ ХРОНОТОПИНИНГ ПАРАЛЛЕЛ ТАСВИРИ

ЙЎЛДОШ ЭШБЕК ШЕЪРИЯТИДА МЕДИТАТИВЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ

ҲОЗИРГИ ЗАМОН КИНЕМАТОГРАФИЯСИДА ОБРАЗ ТУШУНЧАСИ ВА УЛАРНИНГ ТАСНИФИ

АРАЛАШ ТАЪЛИМ (BLENDED LEARNING)НИНГ КОНЦЕПТУАЛ ВА ТЕРМИНОЛОГИК АППАРАТИ