"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 3 (32) / 2020


Nashr sanasi: 20.07.2020

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

ДАРИЙ ТИЛИДА АФФИКСАЛ СИФАТ ЯСАЛИШИ

РУС ТИЛИДАГИ КИРИШ ВА КИРИТМА КОНСТРУКЦИЯЛАРНИ ТАҚҚОСЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

ГАЗЕТА МАТНЛАРИДА НУТҚИЙ АКТЛАРНИНГ ИФОДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ

РУС ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИ ФОНОСТИЛИСТИК ВОСИТАЛАРИНИНГ ЎХШАШ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

ЯПОН ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА НОМУҚОБИЛ ФРАЗЕОЛОГИЗЛАРНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ТАСНИФИ

НОМИНАЦЕНТРИК МАҚОЛЛАРНИНГ УНИВЕРСАЛ, МИЛЛИЙ ВА ТАРКИБИЙ ЖИҲАТЛАРИ (ИНГЛИЗ, ҚОЗОҚ, РУС ТИЛИ МИСОЛЛАРИДА)

ЎЗБЕК ТИЛИНИ ИККИНЧИ ТИЛ СИФАТИДА ЎҚИТИШДА ЎҚУВ-БИЛУВ МАТЕРИАЛЛАРИНИ КОНЦЕНТРЛАР АСОСИДА ТАРКИБЛАШ ВА УЛАР БИЛАН БОСҚИЧЛИ КЕТМА-КЕТЛИКДА ИШЛАШНИНГ ДИДАКТИК ЖИҲАТЛАРИ

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ТАЛАБАЛАРИДА ИЖТИМОИЙ ЛИНГВИСТИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЛИНГВОМЕТОДИК МУАММО СИФАТИДА

БАҲОЛАШ УЧУН МАҚСАД ҚЎЙИШ. ТЎҒРИ АЛТЕРНАТИВ БАҲОЛАШ ШАКЛИНИ ТАНЛАЙ ОЛИШ

ТАЛАБАЛАР ИЖТИМОИЙ-МАДАНИЙ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА АУТЕНТИК ВИДЕОМАТЕРИАЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШ МАЗМУНИ ВА ШАКЛЛАРИ

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ РУС ТИЛИ ФАКТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ-ЛИНГВИСТИК ИЗОҲИ МУАММОСИ

КИНОДАРС — ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ АУДИТОРИЯ УЧУН РУС ТИЛИНИ ЎРГАНИШДА ТАНҚИДИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА

ТИЛ ЎЙИНИ РУС ТИЛИНИ ЎРГAНИШ ЖAРAЁНИДA МОТИВAЦИЯНИ ОШИРИШ УСУЛИ СИФАТИДА

ЎРГАНУВЧИЛАР ЭҲТИЁЖЛАРИ ТАҲЛИЛИ АСОСИДА ФУТБОЛЧИЛАРГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎРГАТИШНИНГ САМАРАЛИ ЁНДАШУВЛАРИ

ЎЗБЕК ХАЛҚ МАҚОЛЛАРИНИ ФРАНЦУЗ ТИЛИГА ТАРЖИМА ҚИЛИШНИНГ МИЛЛИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

“ПОЛИТЕЙНМЕНТ” — ЗАМОНАВИЙ ТЕЛЕВИЗИОН ЖУРНАЛИСТИКАДА ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ МАВЗУЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШНИНГ ОММАБОП УСУЛИ СИФАТИДА

ЎЗБЕКИСТОН ИМИЖИНИ ОШИРИШДА МИЛЛИЙ ПУБЛИЦИСТИКАНИНГ РОЛИ

“САДДИ ИСКАНДАРИЙ” ДОСТОНИДАГИ АДАБИЙ ТАЪСИР ВА ЎЗИГА ХОСЛИК МАСАЛАСИ ХУСУСИДА

“ҲАЙРАТ УЛ-АБРОР” ДОСТОНИДА БАДИУЗЗАМОН МИРЗО ВАСФИ

ЖАДИД АДИБЛАРИНИНГ ЎЗБЕК ЛУҒАТЧИЛИГИ АНЪАНАЛАРИ РИВОЖИДАГИ ЎРНИ

ШАРҚОНА ПОЭТИК ИФОДА ИМКОНИЯТЛАРИ

“STEINBECK STILL HAS A PLACE” (ЖОН СТЕЙНБЕКНИНГ 60-ЙИЛЛАРДАГИ АДАБИЙ МЕРОСИНИ ЎРГАНИШНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ МАСАЛАСИ)

АЛИШЕР НАВОИЙ ҒАЗАЛЛАРИДА ТАСАВВУФИЙ МАЪНОНИНГ БАДИИЙ ТАЛҚИНИ ХУСУСИДА (ОРИФОНА ҒАЗАЛЛАР МИСОЛИДА)

СТРУКТУРАЛ МЕТОДНИНГ ТАҲЛИЛ ИМКОНИЯТЛАРИ

ОЗАРБАЙЖОН МАЪРИФАТЧИСИНИНГ ТАЪЛИМ ВА ТАРБИЯ МУАММОЛАРИГА ҚАРАШЛАРИ