"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 3 (11) / 2016


Nashr sanasi: 12.05.2016

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

Самарқанд давлат чет тиллар институтида хорижий тилларни ўқитиш ва таълим ислоҳотларининг амалга оширилиши

English franca тизимидан фойдаланувчилар ёзган матнларнинг социолингвистик хусусиятлари.

Фразеологик бирликлар контаминацияси юмористик таъсирчанлик яратиш воситаси сифатида.

Функционал феълли бирикмалар ва уларнинг эркин ва фразеологик бирикмалардан фарқи

Номинатив фаолиятнинг дастлабки талқинлари

Коmmen феълининг аспектуал семантикаси

Халқ оғзаки ижоди асарлари тилида сўзлашув нутқи элементлари

Турғун сўз бирикмаларининг ўрганилиш ҳолати хусусида айрим мулоҳазалар

Импликация тушунчасининг когнитив-прагматик аспектда талқин қилиниши

“Қўл” компонентли ибораларнинг лисоний-когнитив таҳлили ҳақида

Дискурс тушунчасининг замонавий тилшуносликда ўрганилиши

Француз ва ўзбек тилларида “қўл” компонентли соматик фразеологик бирликлар инсоннинг шахсий сифатларини ифодалаш воситаси сифатида

Инглиз тили саводхонлигини ошириш имкониятлари

Очиқ дарсларнинг замонавий баҳолаш мезонлари

Европа таржима назарияси анъаналари

Таҳририят тил хавфсизлигининг ахлоқий хусусиятлари

Журналист имижи ва ОАВ: мамлакат журналистикасининг бугунги ҳолати

Хўжаназар Ҳувайдо ижодининг қўқон адабий муҳитида тутган ўрни

САМАРҚАНД ҚОҒОЗИ

Хорижий тилни билишнинг Умумевропа компетенцияси: ўрганиш, ўргатиш, баҳолаш

Тил ўргатишда “Саsе Study” таълим технологиясидан фойдаланиш

“Армон асираси” романининг бадиий хусусиятлари

Француз, немис ва инглиз адабиётларида романтизмнинг шаклланиш принциплари

Алишер Навоий таваллудининг 575 йиллигига бағишланган Киевдаги халқаро конференция

“Буюк ипак йўлида умуминсоний ва миллий қадриятлар: тил, таълим ва маданият” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман

Тошкентда ХII Виноградов ўқишлари

“Аёл” образи қўлланилган мақол ва фразеологизмлар (француз тили мисолида)

“Менинг Самарқанд давлат чет тиллар институтидаги сабоқларим”. СДЧТИ тадқиқотчиси Андрей Александр Моббс билан интервью

Француз тилидаги модал феълларнинг анафорик вазифалари

Фразеологик бирликлар контаминацияси юмористик таъсирчанлик яратиш воситаси сифатида