"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№1 (48) / 2023


Nashr sanasi: 20.02.2023

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

O‘ZBEK TILINING RUS TILIGA KOGNITIV, SEMANTIK VA PRAGMATIK TA’SIRI

ADABIY TILDAGI LEKSIK BO‘SHLIQLARNI TO‘LDIRISHDA TARIXIY SO‘ZLARDAN FOYDALANISH

“OILA” KONSEPTINING FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA IFODALANISHI

FRAZEOLOGIK OLAM TASVIRI LINGVOKULTUROLOGIYA OBYEKTI SIFATIDA

O‘ZBEK VA ISPAN TILLARIGA O‘ZLASHGAN ARABIZMLARNING LINGVISTIK-ETIMOLOGIK XUSUSIYATLARI

FRANSUZ VA O‘ZBEK TILLARIDA XARAKTER IFODALOVCHI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING CHOG‘ISHTIRMA TAHLILI

AKADEMIK YOZUVNI OʻQITISHDA KORPUS TEXNOLOGIYALARI

O‘QUVCHILARNING MUSTAQIL TA’LIMINI TASHKIL ETISHDA ELEKTRON TA’LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

TIBBIYOT TALABALARI UCHUN INGLIZ TILINI O‘QITISHDA KASBIY YONDASHUV METODOLOGIYASI

BOBOJON SАNOIYNING BERLIN DАVLАT KUTUBXONАSIDА YAGONА NUSXАDА SАQLАNАYOTGАN “MАORIFUN NАSАB” QO‘LYOZMАSI XUSUSIDА

“ISKANDAR PODSHO” QISSASI — ISKANDAR HAQIDAGI XALQONA ASAR

INSON VA JONZOT MIKROXRONOTOPIDA PARALLELIZM

INGLIZ TILI ADABIYOTSHUNOSLIGIDA OILAVIY XRONIKANI ADABIY JANR SIFATIDA BELGILASH MUAMMOSI