"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 4 (8) / 2015


Nashr sanasi: 14.07.2015

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

Чет тиллар мутахассисларини тайёрлашда замонавий ёндашувлар

Бошланғич синфларда чет тили ўқитувчисининг роли ва вазифалари

Сўз ясалиш шажарасидаги муносабатларнинг икки тури ва сўз ясалашидаги синхронлик ва диахронлик нисбати ҳақида

Немис тилида функционал феълларнинг семантик хусусиятлари

Шеърий нутқда ифода воситалари (испан шеърияти асосида)

Бадиий матнда замон категориясининг ифодаланиши

Инглиз ва ўзбек тилларида инсон ҳарактерини ифодаловчи зоонимларнинг кўчма маънолари

Маслаҳат ва насиҳат ифодаловчи тил бирликлари

Ўзбек ва рус тиллардаги антропоцентрик мақолларнинг лексикографик талқини

Идиоматик қўшма сўзлар ясалишида концептуал метонимиянинг ўрни

Филология йўналиши талабалари рус тилини ўқитиш жараёнида профессионал илмий тилни шакллантириш

Адабий матннинг лингвоконцептологик таҳлили

Талабаларга чет тилларни “MOODLE” платформаси асосида ўқитиш

“Стереотип” дарс: коммуникатив тил ўқитиш намунаси

Клукхон модели асосида хорижий тил социолингвистик компетенциясини шакллантириш.

Тўғри талаффуз — тил кўникмаларини яхши ўзлаштириш самараси

Француз тили талаффузига ўргатишда учрайдиган айрим қийинчиликлар хусусида

Замонавий таълимда тил ва маданият

Иқтисодчи Адам Смит ишни қай тарзда чалкаштирди? Давоми

Ўзбекистондаги ислоҳотларга хорижий ОАВдаги муносабатларнинг хилма-хиллиги ҳақида

Интернетда ахлоқий меъёрларнинг вужудга келиши ва ривожланиш принциплари

Қорақалпоғистон Интернет журналистикасидаги оммавий коммуникативлик ҳамда коммуникацион жараёнларда хорижий тилларнинг аҳамияти ва ўрни

Миноралар тарихидан. Давоми

Француз тилидаги аниқловчининг ажратилган синтактик формаси

Осип Мандельштам шеъриятидаги антик мотив ва образлар

Интернет миямизни қай тарзда ўзгартирди?

Маданиятлараро қадриятларга муносабат, тил, дискурс ва ахлоқ мезонлари бўйича муҳим ўвуқ қўлланма (Г. Маҳкамованинг “Межкультурные измерения ценностных ориентаций, языка, дискурса и поведения” китобига тақриз)

Янги “SCALE UP” дарслигини татбиқ этиш методлари ва тамойиллари

Имиж яратиш масаласи журналист нигоҳида. (Наргис Қосимова, Фарида Раҳимова “Нодавлат нотижорат ташкилотлар имижини яратиш: назария ва амалиёт” ўқув-амалий қўлланмасига тақриз)

“АМАЛИЁТ ЭЪТИРОФИ — 2015”: янги номлар, янги ғолибларни аниқлади

Ҳаёт саҳифаларин варақлаб. Доцент Ширин АБДУРАШИДОВАнинг 70 йиллигига

Самарали йиллар. Галина КАН 70 ёшда

СЕРҚИРРА ИЖОДКОР, БЕНАЗИР ИНСОН. Ҳуршид ДЎСТМУҲАМЕДОВ таваллудининг 65 йиллигига бағишланади!