"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 1 (24) / 2019


Nashr sanasi: 22.03.2019

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

Инглиз тилидаги матнларда ҳарбий-тeхник лeксиканинг лингвокултурологик ва сeмантик хусусиятлари

Қадимги хитой тилида кишилик олмошлари

Мужской род кўплик шаклидаги отларнинг “родительный-винительный” келишиги

Сўз ясаш уяси ҳозирги замон рус тилидаги сўз ясаш тизимининг комплекс бирлиги сифатида

Теолингвистиканинг тилшунослик фани сифатидаги эволюцияси

Мифологияда замоннинг даврийлик ва антропоморфлик хусусиятлари

Бадиий матнда “ўзбеклар” концептининг репрезентацияси

Ўзлашган махсус лексика XXI аср бошидаги газета тили экспрессивлигининг энг типик манбаси сифатида

Матнни яратиш тамойиллари Абдулла Қодирий илмий талқинида

Матн яратиш усуллари

Медиаматн сарлавҳаси реципиент билан самарали нутқий контакт ўрнатишнинг бирламчи воситаси

Профессионал прагмалингвистик компетентлик структурасидаги асосий компонентлар

Дарсларни ташкил этишда талабалар билимини назорат қилишнинг интерактив воситалари

ESP талабалари учун ўқувчи корпусини яратиш

Филологияда математик мантиқ элементлари ва улар устида амаллардан фойдаланишга доир баъзи мулоҳазалар

Фонетик трансформациялар ва уларнинг лингвокультурологик хусусиятлари хусусида

Ўзбекистоннинг янги медиа қиёфаси

Навоий лирикасида май тимсоли

Жон Стейнбекнинг “Ғазаб шингиллари” асарида ижтимоий муаммолар ва инсонпарварлик мафкурасининг ёритилиши

Немис ва ўзбек тили топонимларнинг структур хусусиятлари