"Ўзбекистонда хорижий тиллар" илмий-методик электрон журнал


№ 1 (24) / 2019


Нашр санаси: 22.03.2019

 Муқова ва мундарижа

Ушбу сон мақолалари:

Немис ва ўзбек тили топонимларнинг структур хусусиятлари

Жон Стейнбекнинг “Ғазаб шингиллари” асарида ижтимоий муаммолар ва инсонпарварлик мафкурасининг ёритилиши

Навоий лирикасида май тимсоли

Ўзбекистоннинг янги медиа қиёфаси

Фонетик трансформациялар ва уларнинг лингвокультурологик хусусиятлари хусусида

Филологияда математик мантиқ элементлари ва улар устида амаллардан фойдаланишга доир баъзи мулоҳазалар

ESP талабалари учун ўқувчи корпусини яратиш

Дарсларни ташкил этишда талабалар билимини назорат қилишнинг интерактив воситалари

Профессионал прагмалингвистик компетентлик структурасидаги асосий компонентлар

Медиаматн сарлавҳаси реципиент билан самарали нутқий контакт ўрнатишнинг бирламчи воситаси

Матн яратиш усуллари

Матнни яратиш тамойиллари Абдулла Қодирий илмий талқинида

Ўзлашган махсус лексика XXI аср бошидаги газета тили экспрессивлигининг энг типик манбаси сифатида

Бадиий матнда “ўзбеклар” концептининг репрезентацияси

Мифологияда замоннинг даврийлик ва антропоморфлик хусусиятлари

Теолингвистиканинг тилшунослик фани сифатидаги эволюцияси

Сўз ясаш уяси ҳозирги замон рус тилидаги сўз ясаш тизимининг комплекс бирлиги сифатида

Мужской род кўплик шаклидаги отларнинг “родительный-винительный” келишиги

Қадимги хитой тилида кишилик олмошлари

Инглиз тилидаги матнларда ҳарбий-тeхник лeксиканинг лингвокултурологик ва сeмантик хусусиятлари