"Ўзбекистонда хорижий тиллар" илмий-методик электрон журнал


№ 5 (34) / 2020


Нашр санаси: 20.12.2020

 Муқова ва мундарижа

Ушбу сон мақолалари:

ДАРИЙ ТИЛИДА СИФАТДОШЛАРНИНГ ОТЛАШУВИ

ФОРС ТИЛИДА ҚЎШМА ФЕЪЛЛАРНИНГ ЯСАЛИШ УСУЛЛАРИ ВА УНДА ЎЗЛАШМА СЎЗЛАРНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

ЭТНИК НОМЛАР НОМИНАЦИЯСИ ҚОНУНЧИЛИГИ

ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ БАДИИЙ МАТНДА РЕГИСТР ДЕВИАЦИЯСИНИНГ КОГНИТИВ-СТИЛИСТИК АСПЕКТИ

МУАЛЛИФНИНГ МОДАЛЛИГИНИ НАМОЙИШ ЭТИШДА ТАСВИРИЙ КОНТЕКСТНИНГ РОЛИ

ЎЗБЕК ТИЛИДА СИНТАКТИК ОМОНИМЛАР (КОГНИТИВ АСПЕКТ)

ОЛТИНЧИ, ИНТЕРНЕТЧА НУТҚ УСЛУБИ

“БЕР” КЎМАКЧИ ФЕЪЛИНИНГ МОДАЛ МАЪНОЛАРНИ ИФОДАЛАШИ (ЎЗБЕК ВА КОРЕЙС ТИЛЛАРИ ҚИЁСИДА)

РЕКЛАМА МАТНЛАРИДА УНДОВ КАТЕГОРИЯСИ

ТИЛ ЎРГАНИШ СИФАТИНИ ОШИРИШНИНГ ЯНГИ ИМКОНИЯТЛАРИ

НОФИЛОЛОГИК ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ МИЛЛИЙ ГУРУҲЛАРИДА РУС ТИЛИНИНГ ВАРИАНТЛИ СИНТАКТИК БИРЛИКЛАРИНИ ИШЛАТИШ КЎНИКМАЛАРИНИ ЎРГАТИШ

ЎҚУВ ВЕБ МАКОМИДА МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ИНГЛИЗ ТИЛИ НУТҚИЙ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИНГ ТАРКИБИ ВА МАЗМУНИ

ТАРЖИМА, ТАРЖИМА ТУРЛАРИ, СЕМАНТИК БИР ХИЛЛИК (НАЗАРИЙ ВА МЕТОДИК ЖИҲАТЛАР)

НОАМ ХОМСКИЙНИНГ ТИЛ ГАЛАКТИКАСИ

СТИВЕН Ж. БЕРРИНИНГ “КУЗАТУВ ЖУРНАЛИСТИКАСИ: ЖУРНАЛИСТИК СУРИШТИРУВ САНЪАТИ” КИТОБИГА ТАҚРИЗ-МАҚОЛА (Айова университети, 2009. Нью-Йорк, Оксфорд: Oxford University Press,290 б.)

ШАРҚ ФИЛОЛОГИЯСИДА БАЛОҒАТ ИЛМИ НАЗАРИЯСИНИНГ АСОСЧИЛАРИ

ҒАРБ ВА ШАРҚ БАДИИЯТИДА АДАБИЙ ҚАҲРАМОН ВА МИЛЛИЙ РУҲ ИФОДАСИ

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА АСАРЛАРИДАГИ ЗООМОРФ ОБРАЗЛАР

ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИ НУТҚ МАДАНИЯТИ ҲАҚИДА