"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 4 (45) / 2022


Nashr sanasi: 20.08.2022

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

EY UNDOVI MUROJAAT OBYEKTI SIFATIDA

SО‘ZLАSHUV NUTQI LISONIY О‘ZGАRISHLАRNING MАNBАI SIFАTIDА

O‘ZBEK TILIDA MATEMATIK TERMINLAR YASALISHINING MORFOLOGIK USULI

INGLIZ, RUS, QOZOQ, O‘ZBEK TILI IZOH LUG‘ATLARIDA LUG‘ATNING STILISTIK BELGILARI (NAZARIY VA USLUBIY JIHATLARI)

FILOLOGIK YO‘NALISHLARDA INGLIZ TILINI ANʼANAVIY (OFFLAYN) TARZDA SAMARALI O‘QITISH TEXNOLOGIYALARI

MEDIATA’LIMNING MILLIY TARIXIY ASOSLARI

CBI/STEM DOMENIDA O‘QISH KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH USULLARI

TARJIMA JARAYONINING MUTARJIM PSIXOLOGIYASIGA TA’SIRI

“ILOHIY KOMEDIYADA” KIM TASVIRLANGAN — MUSULMON PAYG‘AMBARMI YOKI KATOLIK PRELATIMI?

ISKANDAR QISSASI FIRDAVSIY VA NIZOMIY TALQINIDA

MUMTOZ SHE’RIYATDA NAFS TALQINI

NOMA JANRIGA MANSUB DOSTONLARNING VAZN XUSUSIYATLARI

J. OLDRIJNING “SHARQ” ROMANLARIDA QAHRAMONLARNING OʻZ-OʻZINI IDENTIFIKATSIYALASH INQIROZI