O‘ZBEK TILIDA MATEMATIK TERMINLAR YASALISHINING MORFOLOGIK USULI

SINXRON VА DIАXRON TILSHUNOSLIK  TIL NАZАRIYASI  1161 38