INGLIZ, RUS, QOZOQ, O‘ZBEK TILI IZOH LUG‘ATLARIDA LUG‘ATNING STILISTIK BELGILARI (NAZARIY VA USLUBIY JIHATLARI)

KOGNITIV TILSHUNOSLIK  TIL NАZАRIYASI  899 11