"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 3 (38) / 2021


Nashr sanasi: 20.06.2021

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

ФРАНЦУЗ ТИЛИДАГИ НОАДЕКВАТ ФЕЪЛЛИ АНАФОРА: ТАРКИБИЙ ВА ФУНКЦИОНАЛ ЖИҲАТЛАРИ

ТИЛ БИРЛИКЛАРИНИНГ МАТН ИНФОРМАТИВЛИК ВАЗИФАСИ ВОҚЕЛАНИШИГА ҚЎШАДИГАН ҲИССАСИ

“ПРЕЦЕДЕНТ” ТЕРМИНИ ВА УНИНГ ТУРЛИ ЛУҒАТЛАРДАГИ ИЗОҲИ

ОЛАМ МАНЗАРАЛАРИ ИФОДАСИДА МИЛЛИЙ-МАДАНИЙ ВА ЛИНГВОГЕОГРАФИК ОМИЛЛАРНИНГ РОЛИ

КИРИШ ГАПЛИ ҚЎШМА ГАПЛАРНИНГ УМУМИЙ НАЗАРИЯСИ ВА МЕТАТИЛИ МУАММОЛАРИ

БАДИИЙ МАТНДА БИЛИМ ТАРКИБИНИ ВЕРБАЛ ИФОДАСИ

ПРЕЦЕДЕНТ ФЕНОМЕНИНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ТАБИАТИ

ТИЛ ПОРТФОЛИОСИ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ: АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ

ЎЗБЕК ТИЛИНИ ИККИНЧИ ТИЛ СИФAТИДA ЎҚИТИШДA ТИНГЛAБ ТУШУНИШ КЎНИКМAСИНИ ШAКЛЛAНТИРИШ

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАЛАР ЁРДАМИДА ИНГЛИЗ ТИЛИДА ИХТИСОСЛИК БЎЙИЧА МАТНЛАРНИ КОММУНИКАТИВ ЎҚИШНИНГ МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ХУСУСИЯТЛАРИ

ТИББИЁТ СОҲАСИДАГИ ТАЛАБАЛАРНИНГ КОГНИТИВ МУСТАҚИЛЛИГИ ВА ФАОЛЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК УСУЛЛАРИ

ЖАДИД МАКТАБЛАРИДА ҒАЗАЛ ЎҚИТИШ ТАЖРИБАЛАРИ ҲАҚИДА

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ЎЗГА ТИЛЛИ ГУРУҲЛАРИДА РУС ТИЛИНИНГ ҚИЁСИЙ КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИ ЎРГАНИШ

ОЙБЕКНИНГ “НАВОИЙ” РОМАНИ ТУРКЧА ТАРЖИМАСИДА ХОС СЎЗ (РЕАЛИЯ)ЛАРНИНГ БЕРИЛИШИ

“ЎТКАН КУНЛАР” РОМАНИ ТАРЖИМАЛАРИДА КАТЕГОРИЗАЦИЯ АСПЕКТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ (гендерга оид тушунчалар мисолида)

ТИЛШУНОСЛИККА ОИД ТЕХНОЛОГИЯЛАР, МЕДИАКОММУНИКАЦИЯЛАРНИНГ НУТҚИЙ АКТЛАРИ

ЖАДИД МАЪРИФАТПАРВАРЛАРИНИНГ МАТБУОТ НАШРЛАРИДА ТАРҒИБОТНИНГ АҲАМИЯТИ

ГАЗЕТА МАТНЛАРИНИНГ СТАНДАРТЛИК ДАРАЖАСИ: КЛИШЕ ВА ШТАМПЛАРНИНГ СТИЛИСТИК ҲАМДА СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

ИММЕРСИВ ЖУРНАЛИСТИКА — РАҚАМЛИ АВЛОД ЖУРНАЛИСТИКАСИ

ТАРБИЯ РОМАН ЖАНРИ: ТАҲЛИЛ МЕТОДОЛОГИЯСИ МАСАЛАЛАРИ

ҲУСАЙНИЙНИНГ “АРО” РАДИФЛИ ҒАЗАЛИ ТАҲЛИЛИ

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ПРОФЕССОРА Д. У. АШУРОВОЙ (ОТ ЭМПИРИЗМА К АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ)

Стилистик призма узра тилшунослик кенгликларига (Professor Д.У. Ашурованинг юбилейга бағишланади)

Профессор Д.У. Ашурованинг когнитив стилистика мактаби: тамойиллар, йўналишлар, муаммолар

БАДИИЙ МАТН МАДАНИЙ ҲОДИСА СИФАТИДА

ФОНОСТИЛИСТИКА: ФАННИНГ ЯРАТИЛИШИ, ҚЎЛЛАНИШИ, ВОҚЕЛАНИШИДАГИ ТИПОЛОГИК ХИЛМА-ХИЛЛИК

ЛИСОНИЙ ДЕВИАЦИЯ ШАҲСНИНГ ЛИНГВОКРЕАТИВ МАҲСУЛИ СИФАТИДА

Энциклопедия — халқ тарихи ва маданияти кўзгуси