"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 3 (26) / 2019


Nashr sanasi: 13.08.2019

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

АХМАТОВАГА ХОС ҚИЁСЛАШ ЛИНГВИСТИК ПОЭТИКА СЕМАНТИК МЕТАТИЛИНИНГ ФРАГМЕНТИ СИФАТИДА

ИНГЛИЗ ФИТОНИМИК ЛЕКСИКАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ

ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ВА УЛАРНИНГ МИЛЛИЙ ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР

ТИББИЁТ ТАЪЛИМИДА ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ

ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ ТЕРГОВГА ОИД ТЕРМИНЛАРНИНГ ЛИНВОКУЛЬТУРОЛОГИК ВА СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

КЎЧМА МАЪНОЛИ СЎЗЛАРДА КОГНИТИВ МЕХАНИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ

ТАЪЛИМ ЎЗБЕК ТИЛИДА ОЛИБ БОРИЛАДИГАН ГУРУҲЛАРДА Н. ГУМИЛЁВ ЛИРИК АСАРЛАРИНИНГ ТАЛҚИНИ

ЁШ ЎРГАНУВЧИЛАРГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШ

ЎҚИШ ҚОБИЛИЯТИНИ ЯХШИЛАШ

ESP КУРСЛАРИДА ТУРЛИ МАТЕРИАЛЛАР

ЎЗБЕК ТИЛИДА ДАРС ОЛИБ БОРИЛАДИГАН ТАЛАБАЛАРГА РУС ТИЛИ ФАНИ МАШҒУЛОТЛАРИДА CASE-STUDY МЕТОДИНИ МУСТАҚИЛ ИШЛАРДА ҚЎЛЛАШ

ТАРЖИМА КОМПЕТЕНЦИЯСИНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ

ЎЗБЕК ХАЛҚ ДОСТОНЛАРИНИНГ РУС ТИЛИГА ТАРЖИМАЛАРИ ХУСУСИДА

ЎТКИР ХОШИМОВ АСАРЛАРИНИНГ ИНГЛИЗ ТИЛИГА ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ

ДРОН ЖУРНАЛИСТИКА: УНИ ЎЗБEКИСТОНДА ВА ХОРИЖДА ҚЎЛЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

СИЁСИЙ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЯ –– ИЖТИМОИЙ РИВОЖЛАНИШ ОМИЛИ СИФАТИДА

АЛИШЕР НАВОИЙ ВА АБДУРАҲМОН ЖОМИЙ ҒАЗАЛЛАРИДА МАЪРИФИЙ-ИРФОНИЙ ҒОЯЛАРНИНГ БАДИИЙ ТАЛҚИНИ

НАВОИЙ ЛИРИКАСИ ЖАНРЛАРИ ТАДҚИҚИ

ХХ АСР БОШЛАРИДАГИ МУХОЖИР ЁЗУВЧИЛАР ИЖОДИНИНГ БИОГРАФИК КОНТEКСТИ

БИЛВОСИТА НУТҚ — “ЛОЛАЗОР” РОМАНИДА БЕВОСИТА ПСИХОЛОГИЗМ КЎРИНИШЛАРИДАН БИРИ СИФАТИД

ЖОН СТEЙНБEКНИНГ “ЧАРЛИ БИЛАН АМEРИКАНИ ИЗЛАБ САЁҲАТ” АСА-РИДАГИ КИРИТМА ЭПИЗОДЛАРНИНГ БАДИИЙ ФУНКЦИЯСИ

ЭПИК МОТИВ ХУСУСИЯТЛАРИ

ЎЗБEК МАЪРИФАТЧИЛИГИ РИВОЖИДА ЖАДИДЛАРНИНГ ЎРНИ

ТЕХНОЛОГИЯЛАРГА МОСЛАШТИРИЛГАН ТЕСТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ, БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

С. Зияеванинг “Немис тилини ўқитишда тилларга ихтисослашган олий ўқув юртлари талабаларининг ижтимоий-лингвистик билимларини такомиллаштириш усуллари” мавзусидаги монографиясига тақриз

Х. Ҳамидовнинг “Ўзбек-турк таржимачилиги¬нинг долзарб муаммолари (1991–2017 йиллар)”. 1 қисм. “Абдулла Қодирий асарлари турк тилида” номли рисоласига ТАҚРИЗ

Таҳрир доктори. Маҳмуд Саъдийнинг 80-йиллик юбилейига бағишланади