"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 2 (6) / 2015


Nashr sanasi: 02.03.2015

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

Хорижий тил жаҳон ҳамжамиятида халқаро ҳамкорлик ва интеграция йўли сифатида

“Мотивация тил ўрганишнинг 90 фоизини ташкил этади”

Тил бирликлари ва маъно

Тил бирликлари ва маъно

Уюшиқ бўлакларнинг умумлаштирувчи бўлаксиз қўлланиши

Объектли ҳаракат феъллари ва улар синтаксик тузилишининг семантик-функционал хусусуятлари

Корейс тилида (ы)мёнсэ конструкцияси билан ифодаланган гаплар

Корейс тили келишик қўшимчаларининг рус тили келишик тизими қиёсидаги ўзига хосликлари

Корейс тили келишик қўшимчаларининг рус тили келишик тизими қиёсидаги ўзига хосликлари

Ўқитувчи нутқи – чет тилига эга бўлмаган жараён учун ижобий асос

Mагистратурада онлайн-технологияларни жорий этиш орқали хорижий тилларни ўргатишнинг нтернационаллаштириш истиқболлари

Кичик мактаб ёшидаги болаларга чет тилини ўқитишнинг ўзига хос хусусиятлари

Академик лицейларда ўзбек гуруҳи ўқувчиларининг рус тилидаги ёзма нутқи хатолари типологияси

Чет тили таълимида талабалар билимини баҳолаш муаммолари

Хорижий тилларни ўқитишда баҳолаш шакллари ва тамойиллари

Хатолар ва улар ҳақидаги баъзи қарашлар

Ўзбекистондаги академик лицейларида инглиз тилини ўқитишнинг инновациялари

Божхона ва солиқ тизимларида қўлланадиган ҳужжатларни давлат тилида дистанцион расмийлаштиришга ўргатиш хусусиятлари

Ўзбекистонда хорижий тилларни интерфаол электрон воситалар асосида ўқитиш

Амалий чет тили машғулотларида ўқиш кўникмаларини ривожлантириш

Маданий хос сўзларни ўзбек тилидан немис тилига таржима қилиш. Алпомиш достони таржимаси асосида

Миллий интернет ва анъанавий оммавий ахборот воситалари ҳамкорлиги

Замонавий кибер-макон ва унда социал тармоқларнинг журналистика феномени сифатида юзага келиши

Замонавий кибер-макон ва унда социал тармоқларнинг журналистика феномени сифатида юзага келиши

Маҳаллаларда интернет яратиш зарурияти ҳақида

Гюстав Флобер ва Велимир Хлебников ўртасида матнлараро учрашув

Чет тиллар бўйича эгалланган билимлар беллашуви

Бадиий матнларнинг ментал жиҳатлари. Ҳикояларда немис менталитетининг акс этиши

«Сон, заветных исполненный знаков…» (Монографияга тақриз: Савельева В.В. Рус ёзувчиларининг бадиий гипнология ва онейро шеърияти. – Олмота: Жазушы, 2013. – 520 с.)

Шукур Холмирзаевнинг новеллистик маҳорати

Махсус мақсадлар учун инглиз тили дарсларида инглиз газеталаридан самарали фойдаланиш

Эвелин Шлагнинг адабий фаолияти

Бадий асарнинг лингвистилистик тахлилини ўрганиш принциплари

Образлилик категориясини лингвистик тадқиқ этиш масалаларига бағишланади

Бир мураккаб ўзакли сўз туркий лексиканинг бошланғич асоси сифатида (қозоқ ва ўзбек тиллари материаллари асосида)