"Ўзбекистонда хорижий тиллар" илмий-методик электрон журнал


№ 2 (31) / 2020


Нашр санаси: 15.04.2020

 Муқова ва мундарижа

Ушбу сон мақолалари:

ОТ ЯСОВЧИ СЎЗЛАРДА МОРФОНОЛОГИК ЭЛЕМЕНТЛАР АХАМИЯТИНИНГ РУС ТИЛИ ФУЗИОНЛИГИНИ НАМОЁН ЭТИШДАГИ ВАЗИФАСИ

«ВЕРА» ЧЎҚҚИСИНИ СЎЗ ЯСОВЧИ УЯНИ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ, СЎЗ ЯСОВЧИ ПАРАДИГМАЛАРНИ ТАСВИРИ

“НОН” КОНЦЕПТИНИНГ ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯСИ

XVII АСРДА ХИВА, БУХОРО, РОССИЯ ЎРТАСИДАГИ АЛОҚАЛАР БЎЙИЧА ЭЛЧИХОНА КИТОБЛАРИДА МАТО ВА ЗАРГАРЛИК БУЮМ НОМЛАРИ

МИЛЛИЙ КОРПУС ЯРАТИШНИНГ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНИ ХУСУСИДА

ФРАНЦУЗЧА ОНОМАТОПИК ФЕЪЛЛАР ИШТИРОКИДАГИ ИБОРАЛАРДА ИНСОН РУҲИЯТИ ТАСВИРИ

ИНТЕРНЕТНИНГ ИЖТИМОИЙ ТАРМОҚЛАРИДА ВЕРБАЛ ВА НОВЕРБАЛ КОММУНИКАЦИЯ ВОСИТАЛАРИ ЎЗАРО ТАЪСИРИНИНГ ЎЗГАРИШИ

РУС ТИЛИДАГИ СИНОНИМИЯНИНГ БОШҚА ТУРДАГИ ЛЕКСИК ПАРАДИГМАЛАР БИЛАН АЛОҚАЛАРИ

ИККИ ТИЛЛИ ИДЕОГРАФИК ЛУҒАТ ТУЗИШ ЛОЙИХАСИ ҲАҚИДА

БАДИИЙ МАТН: КОГНИТИВ ВА МАДАНИЙ АСПЕКТЛАР

СЎЗ КОНЦЕПТИНИНГ БАДИИЙ МАТНДА РЕПРЕЗЕНТАЛИЗМЛАШУВИ

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ҚЎШМА ОТЛАР ҚЎЛЛАНИЛИШИНИНГ ИЗОМОРФИК ВА АЛЛОМОРФИК ХУСУСИЯТЛАРИ

УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ИНГЛИЗ ТИНИНИ ЎҚИТИШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИ СИФАТИДА

ИККИНЧИ ТИЛНИ ЎРГАНИШ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ МАДАНИЙ ОНГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ҚАРАТИЛГАН МАШҚЛАР

БОЖХОНА ИНСТИТУТИ КУРСАНТЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎРГАТИШДА КАСБИЙ ЛЕКСИКАНИ ШАКЛЛАНТИРИШ FORMATION

ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАФФУЗНИНГ МУҲИМ ХУСУСИЯТЛАРИ

ТИЛ ЎҚИТИШ МАШҒУЛОТЛАРИДА ЎЙИНГА АСОСЛАНГАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР (РУС ТИЛИДА ЖОЙНИ БИЛДИРУВЧИ В ВА НА ПРЕДЛОГЛАР МАВЗУСИНИ МУСТАҲКАМЛАШ МИСОЛИДА)

ТИББИЁТ ИНСТИТУТЛАРИДА ИНГИЛИЗ ТИЛИНИ МУСТАҚИЛ ПРОФЕССИОНАЛ ЎРГАНИШНИНГ МУҲИМ ТАРКИБИЙ ҚИСМИ СИФАТИДА

МЕНТАЛЛИКНИНГ ОАВ ТИЛИГА ТАЪСИРИ (ЎЗБЕКИСТОН ТЕЛЕВИДЕНИЕСИ МИСОЛИДА)

ОДАМ САВДОСИГА ҚАРШИ КУРАШИШГА БАҒИШЛАНГАН БОСМА ДАВРИЙ НАШРЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ТЕЛЕКАНАЛ ИМКОНИЯТЛАРИ ВА УНДАГИ ЖАНРЛАР РАНГ-БАРАНГЛИГИ

МУАЛЛИФЛИК КЎРСАТУВЛАРИНИНГ АНЪАНАВИЙ ВА МИЛЛИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

ФИТРАТ ИЖОДИ ВА ФАОЛИЯТИГА БИР НАЗАР: “МУНОЗАРА” ВА ИСТАНБУЛ БУХОРО ЖАМИЯТИ ХАЙРИЯСИ

Ч. ДИККЕНСНИНГ “ОЛИВЕР ТВИСТ” АСАРИДА ТАРБИЯВИЙ РОМАН ХУСУСИЯТЛАРИ: БОЛАЛИК — ЎСМИРЛИК