"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 2 (31) / 2020


Nashr sanasi: 15.04.2020

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

ОТ ЯСОВЧИ СЎЗЛАРДА МОРФОНОЛОГИК ЭЛЕМЕНТЛАРНИНГ РУС ТИЛИ ФУЗИОНЛИГИНИНГ НАМОЁН БЎЛИШИ СИФАТИДАГИ АҲАМИЯТИ

ЭЪТИҚОД ЧЎҚҚИСИ БИЛАН СЎЗ ЯСОВЧИ УЯНИ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ СЎЗ ЯСОВЧИ ПАРАДИГМАЛАР ТАСВИРИ

“НОН” КОНЦЕПТИНИНГ ЎЗБЕК ТИЛИДА ИФОДАЛАНИШИ

XVII АСРДА ХИВА, БУХОРО, РОССИЯ ЎРТАСИДАГИ АЛОҚАЛАР БЎЙИЧА ЭЛЧИХОНА КИТОБЛАРИДА МАТО ВА ЗАРГАРЛИК БУЮМ НОМЛАРИ

МИЛЛИЙ КОРПУС ЯРАТИШНИНГ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНИ ХУСУСИДА

ФРАНЦУЗЧА ОНОМАТОПИК ФЕЪЛЛАР ИШТИРОКИДАГИ ИБОРАЛАРДА ИНСОН РУҲИЯТИ ТАСВИРИ

ИНТЕРНЕТ ИЖТИМОИЙ ТАРМОҚЛАРИДА ВЕРБАЛ ВА НОВЕРБАЛ КОММУНИКАЦИЯ ВОСИТАЛАРИ ЎЗАРО ТАЪСИРИНИНГ ЎЗГАРИШИ

РУС ТИЛИДАГИ СИНОНИМЛАРНИНГ БОШҚА ТУРДАГИ ЛЕКСИК ПАРАДИГМАЛАР БИЛАН АЛОҚАЛАРИ

ИККИ ТИЛЛИ ИДЕОГРАФИК ЛУҒАТ ТУЗИШ ЛОЙИҲАСИ ҲАҚИДА

БАДИИЙ МАТН: КОГНИТИВ ВА МАДАНИЙ АСПЕКТЛАР

БАДИИЙ МАТНДА СЎЗ КОНЦЕПТИНИНГ МЕТАФОРИК НАМОЁН БЎЛИШИ

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ҚЎШМА ОТЛАР ҚЎЛЛАНИЛИШИНИНГ ИЗОМОРФИК ВА АЛЛОМОРФИК ХУСУСИЯТЛАРИ

УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ИНГЛИЗ ТИНИНИ ЎҚИТИШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИ СИФАТИДА

ИККИНЧИ ТИЛНИ ЎРГАНИШ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ МАДАНИЙ ОНГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ҚАРАТИЛГАН МАШҚЛАР

БОЖХОНА ИНСТИТУТИ КУРСАНТЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎРГАТИШДА КАСБИЙ ЛЕКСИКАНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАФФУЗНИНГ МУҲИМ ХУСУСИЯТЛАРИ

ТИЛ ЎҚИТИШ МАШҒУЛОТЛАРИДА ЎЙИНГА АСОСЛАНГАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР (РУС ТИЛИДА ЖОЙНИ БИЛДИРУВЧИ В ВА НА ПРЕДЛОГЛАР МАВЗУСИНИ МУСТАҲКАМЛАШ МИСОЛИДА)

МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ТИББИЁТ ИНСТИТУТЛАРИДА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ПРОФЕССИОНАЛ ЎРГАНИШНИНГ МУҲИМ ТАРКИБИЙ ҚИСМИ СИФАТИДА

МЕНТАЛЛИКНИНГ ОАВ ТИЛИГА ТАЪСИРИ (ЎЗБЕКИСТОН ТЕЛЕВИДЕНИЕСИ МИСОЛИДА)

ОДАМ САВДОСИГА ҚАРШИ КУРАШИШГА БАҒИШЛАНГАН БОСМА ДАВРИЙ НАШРЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

ИХТИСОСЛАШГАН ТЕЛЕКАНАЛ ИМКОНИЯТЛАРИ ВА УНДАГИ ЖАНРЛАР РАНГ-БАРАНГЛИГИ

МУАЛЛИФЛИК КЎРСАТУВЛАРИНИНГ АНЪАНАВИЙ ВА МИЛЛИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

ФИТРАТ ИЖОДИ ВА ФАОЛИЯТИГА БИР НАЗАР: “МУНОЗАРА” ВА ИСТАНБУЛДАГИ БУХОРО ХАЙРИЯ ЖАМИЯТИ

Ч. ДИККЕНСНИНГ “ОЛИВЕР ТВИСТ” АСАРИ ТАРБИЯВИЙ РОМАН СИФАТИДА: БОЛАЛИК — ЎСМИРЛИК

XVIII АСР – ХХ АСР БОШЛАРИ РУС ШЕЪРИЯТИДА НОМЕТРИК УРҒУЛАР ТАҚСИМОТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

XVII АСРДА ХИВА, БУХОРО, РОССИЯ ЎРТАСИДАГИ АЛОҚАЛАР БЎЙИЧА ЭЛЧИХОНА КИТОБЛАРИДА МАТО ВА ЗАРГАРЛИК БУЮМ НОМЛАРИ