"Ўзбекистонда хорижий тиллар" илмий-методик электрон журнал


№ 2 (31) / 2020


Нашр санаси: 15.04.2020

 Муқова ва мундарижа

Ушбу сон мақолалари:

Ч. ДИККЕНСНИНГ “ОЛИВЕР ТВИСТ” АСАРИ ТАРБИЯВИЙ РОМАН СИФАТИДА: БОЛАЛИК — ЎСМИРЛИК

ФИТРАТ ИЖОДИ ВА ФАОЛИЯТИГА БИР НАЗАР: “МУНОЗАРА” ВА ИСТАНБУЛДАГИ БУХОРО ХАЙРИЯ ЖАМИЯТИ

МУАЛЛИФЛИК КЎРСАТУВЛАРИНИНГ АНЪАНАВИЙ ВА МИЛЛИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

ИХТИСОСЛАШГАН ТЕЛЕКАНАЛ ИМКОНИЯТЛАРИ ВА УНДАГИ ЖАНРЛАР РАНГ-БАРАНГЛИГИ

ОДАМ САВДОСИГА ҚАРШИ КУРАШИШГА БАҒИШЛАНГАН БОСМА ДАВРИЙ НАШРЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

МЕНТАЛЛИКНИНГ ОАВ ТИЛИГА ТАЪСИРИ (ЎЗБЕКИСТОН ТЕЛЕВИДЕНИЕСИ МИСОЛИДА)

МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ТИББИЁТ ИНСТИТУТЛАРИДА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ПРОФЕССИОНАЛ ЎРГАНИШНИНГ МУҲИМ ТАРКИБИЙ ҚИСМИ СИФАТИДА

ТИЛ ЎҚИТИШ МАШҒУЛОТЛАРИДА ЎЙИНГА АСОСЛАНГАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР (РУС ТИЛИДА ЖОЙНИ БИЛДИРУВЧИ В ВА НА ПРЕДЛОГЛАР МАВЗУСИНИ МУСТАҲКАМЛАШ МИСОЛИДА)

ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАФФУЗНИНГ МУҲИМ ХУСУСИЯТЛАРИ

БОЖХОНА ИНСТИТУТИ КУРСАНТЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎРГАТИШДА КАСБИЙ ЛЕКСИКАНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

ИККИНЧИ ТИЛНИ ЎРГАНИШ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ МАДАНИЙ ОНГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ҚАРАТИЛГАН МАШҚЛАР

УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ИНГЛИЗ ТИНИНИ ЎҚИТИШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИ СИФАТИДА

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ҚЎШМА ОТЛАР ҚЎЛЛАНИЛИШИНИНГ ИЗОМОРФИК ВА АЛЛОМОРФИК ХУСУСИЯТЛАРИ

БАДИИЙ МАТНДА СЎЗ КОНЦЕПТИНИНГ МЕТАФОРИК НАМОЁН БЎЛИШИ

БАДИИЙ МАТН: КОГНИТИВ ВА МАДАНИЙ АСПЕКТЛАР

ИККИ ТИЛЛИ ИДЕОГРАФИК ЛУҒАТ ТУЗИШ ЛОЙИҲАСИ ҲАҚИДА

XVIII АСР – ХХ АСР БОШЛАРИ РУС ШЕЪРИЯТИДА НОМЕТРИК УРҒУЛАР ТАҚСИМОТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

РУС ТИЛИДАГИ СИНОНИМЛАРНИНГ БОШҚА ТУРДАГИ ЛЕКСИК ПАРАДИГМАЛАР БИЛАН АЛОҚАЛАРИ

Интернет ижтимоий тармоқларида вербал ва новербал коммуникация воситалари ўзаро таъсирининг ўзгариши

ФРАНЦУЗЧА ОНОМАТОПИК ФЕЪЛЛАР ИШТИРОКИДАГИ ИБОРАЛАРДА ИНСОН РУҲИЯТИ ТАСВИРИ

МИЛЛИЙ КОРПУС ЯРАТИШНИНГ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНИ ХУСУСИДА

XVII АСРДА ХИВА, БУХОРО, РОССИЯ ЎРТАСИДАГИ АЛОҚАЛАР БЎЙИЧА ЭЛЧИХОНА КИТОБЛАРИДА МАТО ВА ЗАРГАРЛИК БУЮМ НОМЛАРИ

“НОН” КОНЦЕПТИНИНГ ЎЗБЕК ТИЛИДА ИФОДАЛАНИШИ

ЭЪТИҚОД ЧЎҚҚИСИ БИЛАН СЎЗ ЯСОВЧИ УЯНИ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ СЎЗ ЯСОВЧИ ПАРАДИГМАЛАР ТАСВИРИ

ОТ ЯСОВЧИ СЎЗЛАРДА МОРФОНОЛОГИК ЭЛЕМЕНТЛАРНИНГ РУС ТИЛИ ФУЗИОНЛИГИНИНГ НАМОЁН БЎЛИШИ СИФАТИДАГИ АҲАМИЯТИ