ТИЛ ЎҚИТИШ МАШҒУЛОТЛАРИДА ЎЙИНГА АСОСЛАНГАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР (РУС ТИЛИДА ЖОЙНИ БИЛДИРУВЧИ В ВА НА ПРЕДЛОГЛАР МАВЗУСИНИ МУСТАҲКАМЛАШ МИСОЛИДА)

LINGVODIDАKTIKА VА METODIKА  OʼQITUVCHILАRNING ISH TАJRIBАSIDАN  1911 22