"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 1 (42) / 2022


Nashr sanasi: 20.02.2022

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

RUS TILINING O‘ZBEK TILIGA TA’SIRI: PRAGMATIK VA KOGNITIV ASPEKT

A. BELIYNING “PETERBURG” ROMANINING LISONIY TUZILISHIDA PARSELLANGAN KONSTRUKTSIYALARNING GRAFIK TAQDIMOTI

TILLARNI TADQIQ QILISHDA TARIXIYLIK TAMOYILINING O‘RNI VA AHAMIYATI

O‘ZBEK TILIDA YURISH-HARAKAT FE’LLARINING AKSIONAL TASNIFI

INGLIZ, RUS, QOZOQ, O‘ZBEK TILLARIDA “DO‘ST” TUSHUNCHASI BO‘LGAN MAQOLLARINING SEMANTIK XUSUSIYATLARI

KELAJAKDA CHET TILI O‘QITUVCHILARINING METODIK VAKOLATLARINI RIVOJLANTIRISHDA MALAKA AMALIYOTINING O‘RNI

INGLIZ TILI O’QUV DASTURINI MAHALLIY (O’ZBEKISTON) AHOLIGA MOSLASHTIRISH: TIL SIYOSATI TAKLIFI

TANQIDIY FIKRLASHNING YOZISH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHGA TA’SIRI

CHET TILI O‘RGANAYOTGAN O‘QUVCHILARNING SUHBAT QILISHIGA HAYAJONNING TA’SIRI

ZAMONAVIY RADIOJURNALISTIK JANRLAR TIZIMIDA O‘ZGARISHLAR

MILLIY MEDIALANDSHAFTDA SO’Z ERKINLIGI: MAHALLIY VA XALQARO NORMALAR

XRONOTOP SHAKLLARI OLAM TASVIRINI QAYTA YARATISH VOSITASI SIFATIDA

SHE’RIYATDA POETIK OBRAZNING BADIIY-ESTETIK VAZIFASI

QIYOSIY TAHLIL METODOLOGIYASI