"Ўзбекистонда хорижий тиллар" илмий-методик электрон журнал


№ 1 (30) / 2020


Нашр санаси: 20.02.2020

 Муқова ва мундарижа

Ушбу сон мақолалари:

МОРФОНОЛОГИЯНИНГ ЛИНГВИСТИК ФАН СИФАТИДА СТАТУСИ ВА УНИНГ ОБЪЕКТИ

АЛИШЕР НАВОИЙ ДАВРИДАГИ ШАРҚИЙ ВА ҒАРБИЙ ТУРКИЙ ТИЛЛАР

СЛЕНГДА СЎЗ ҚИСҚАРТИРИШНИНГ КЛИППИНГ (CLIPPING) УСУЛИ ОРҚАЛИ ЯСАЛГАН ҚИСҚАРТМА СЎЗЛАРНИНГ СТРУКТУР-СЕМАНТИК ТАҲЛИЛИ

XVI АСР ЭПИСТОЛЯР АСАРЛАРИНИНГ АВТОБИОГРАФИК АСОСЛАРИ

ЗАМОНАВИЙ ЛИНГВИСТИК КОРПУСЛАРНИНГ КОМПЬЮТЕР МОДЕЛЛАРИ

РУС ВА ЎЗБEК ТИЛЛАРИ АСОСИДА СУБЪEКТ МАНТИҚИЙ-ГРАММАТИК КАТEГОРИЯ СИФАТИДА

КАСБИЙ ФАОЛИЯТДА НУТҚ АЛОҚАСИ МАСАЛАСИГА ОИД (ЧЕТ ТИЛИНИ МОДУЛЛИ ЎҚИТИШ МАСАЛАЛАРИ АСОСИДА)

ФИЛОЛОГ ТАЛАБАЛАРГА ИЛМИЙ УСЛУБНИ ЎРГАТИШ ЙЎНАЛТИРИЛГАН МАШҚЛАР ТИЗИМИ

КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ

ЎЗБЕКИСТОН ВА ЯПОНИЯ УМУМИЙ ВА КАСБИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМЛАРИ: ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ

МАДАНИЙ-МАЪРИФИЙ ВАЗИФАЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ЎЗБЕКИСТОН РАДИОЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ДОЛЗАРБ ЖИҲАТЛАРИ

МАМЛАКАТ ИМИЖИ ВА ЧЕТ ЭЛ САРМОЯЛАРИ: ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИКНИНГ МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ

ЛОНГРИД МУЛЬТИМЕДИАВИЙ СТОРИТЕЛЛИНГ СУБФОРМАТИ

ИЖТИМОИЙ ТАРМОҚЛАРДА АХБОРОТ-ПСИХОЛОГИК ТАҲДИДЛАРНИНГ ТУРЛАРИ (ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА)

ЖУРНАЛИСТИКАДА ЖАНР МАСАЛАСИ

ҲАРБИЙ НАШРЛАРДА МУСТАБИД ТУЗУМ КЎЗЛАГАН МАҚСАД ИФОДАСИ

ИЕРАРХИЯ ВА ЧИЗИҚЛИЛИК: ГEРБEРТ МАКЛЮЭН ВА НОАМ ХОМСКИЙНИНГ ГАЛАКТИКАЛАРИ ҲАҚИДА. Иерархия ва чизиқлилик ҳақида тушунча

КОНТEНТ ВИЗУАЛИЗАЦИЯСИ ЗАМОНАВИЙ ИНТEРНEТ НАШРЛАРИ УЧУН ЭНГ МУҲИМ ТEНДEНЦИЯ СИФАТИДА

“УМУМИЙ ТАРИХНИНГ ХУСУСИЙ ЙЎЛЛАРИ”: В.В. НАБОКОВ ИЖОДИДА АВТОБИОГРАФИЯ НАСРИНИНГ ҲИКОЯ МОДЕЛЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ

ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВНИНГ «АЗ И Я» (“АЗ ВА Я”) АСАРИ (САРКАШЛИК ГЕНИ ВА ОДИЛЛИК ГЕНИ)

АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИДА ФАҚР КОНЦЕПТИНИНГ БАДИИЙ ФУНКЦИЯСИГА ДОИР

ЎЗБЕК ВА ИНГЛИЗ ТИЛИ АЛЛАЛАРИ ОРАСИДАГИ МАҲАЛЛИЙ ХУСУСИЯТЛАР

ХИТОЙ ТИЛИ СТИЛИСТИК ВОСИТАСИ — МEТАФОРАДА ХИТОЙ АНЪАНАВИЙ МАДАНИЯТИНИНГ АКС ЭТИШИ

Р. У. Мажидованинг Антропоцентрик мақолларни аксиологик ўрганиш (ўзбек ва рус тиллари материали асосида) монографиясига тақриз.

УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ИНГЛИЗ ТИНИНИ ЎҚИТИШНИНГ АСОСИЙ ОМИЛИ СИФАТИДА