"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 6 (41) / 2021


Nashr sanasi: 20.12.2021

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

ТИЛНИНГ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ҚИЛИШ МОҲИЯТИ ҲАҚИДА

ИНГЛИЗ ТИЛИДА КИРИТМА КОНСТРУКЦИЯЛАР МАСАЛАСИ

“СУБЪЕКТИВ БАҲОЛАНИШ” ҲОСИЛАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ БАЪЗИ ХУСУСИЯТЛАРИ

ТАҲЛИЛИЙ ЖАНРДАГИ МЕДИАМАТНЛАР ТАЪСИРЧАНЛИГИНИ ОШИРИШДА БАРҚАРОР БИРИКМАЛАРНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ

КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ВА ЛИНГВОМАДАНИЯТШУНОСЛИК СОҲАСИДА КОГНИТИВ ВА ЛИНГВОМАДАНИЙ КОНЦЕПТ ТУШУНЧАСИНИНГ ФАРҚЛАРИНИ АНИҚЛАШ

ФРАНЦУЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ДИПЛОМАТИК СОҲА ЛЕКСИКАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ

УМУМИНСОНИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЛИСОНИЙ ТАБИАТИ

HEAR– ЭШИТМОҚ СЕЗГИ ФЕЪЛЛАРИ ЭВИДЕНЦИАЛ МАРКЕРЛАРИ

БЎЛАЖАК ИНГЛИЗ ТИЛИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ИЛМИЙ (AКАДЕМИК) УСЛУБДА ЁЗИШ МАҲОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИ

ФИЛОЛОГИК ЙЎНАЛИШЛАР УЧУН ЯНГИ АВЛОД ДАРСЛИКЛАРИНИ ЯРАТИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

ЎҚУВ АДАБИЁТЛАРИНИНГ ТУРЛАРИ ВА УЛАРДА МАТННИ ИНФОГРАФИКА КЎРИНИШИДА БЕРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

НОФИЛОЛОГИК ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ ТАЛАБАЛАРИДА ЛЕКСИК КОМПЕТЕНЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

АБДУЛЛА ҚОДИРИЙНИНГ “ЎТКАН КУНЛАР” АСАРИ ТАРЖИМАЛАРИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ

ИНТЕРАКТИВ ЖУРНАЛИСТИКА ШАКЛЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ БОСҚИЧЛАРИ

ОДАМ САВДОСИ МОҲИЯТИ, САБАБЛАРИ ВА ТУРЛАРИГА НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР ТАҲЛИЛИ ВА УЛАРНИНГ ОАВДА ЎРНИ

“ҒАРОЙИБ УС-СИҒАР” ДЕВОНИДАГИ ҒАЗАЛЛАРДА ТАЖНИС САНЪАТИ

AНДРЕЙ ПЛAТОНОВ ҚИССАЛAРИДA ФОЛЬКЛОР АНЪАНАЛАРИ ВА БОШ ҚАҲРАМОННИНГ СТЕРЕОТИП ХУСУСИЯТЛАРИ

ЯПОН ТИЛИДАН ЎЗБЕК ТИЛИГА ҚИЛИНГАН ТАРЖИМАЛАРДА МАДАНИЙ ТРАНСФЕР ВА СЕМАНТИК ДЕРИВАЦИЯ