"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 5 (52) / 2023


Nashr sanasi: 05.10.2023

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

XAVFSIZ TURIZMNI TA’MINLASH SOHASI TERMINLARIDA KO‘P MA’NOLILIK, SINONIMIYA VA OMONIMIYA HODISASI

AVIATSIYA TERMINOLOGIYASINING EVOLYUTSIYASI: TARIXIY TAHLIL

INGLIZ TILIDA MOUTH LEKSIK-SEMANTIK MAYDONI IFODA VOSITALARINING PARADIGMATIK VA SINTAGMATIK TADQIQI

NEYRO-LINGVISTIK DASTURLASHNING TARIXI VA TRANSFORMATSIYASI

BMT DISKURSI VA UNING XUSUSIYATLARI

ORTIQCHA KOGNITIV TOIFADAGI VOSITALAR VA ULARNING BADIIY MATNDAGI KO‘P FUNKSIONALLIGI

BADIIY MATNDA PARALINGVISTIK VOSITALARNI TAHLILI

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI HARAKAT MODIFIKATORLARINING BADIIY DISKURSDA VOQELANISHI

INSON — TIL — SOTSIUM UCH BIRLIKDA ANTROPOSENTRIZM VA UNING MAQOLLARDA IFODALANISHI

INGLIZ VA OʻZBEK TILLARIDA SONLAR RAMZIY MA’NOLARINING QIYOSIY TAHLILI

KOMPYUTER JARGONLARINING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI

PARALLEL KORPUSDA TARJIMANI AVTOMATLASHTIRISH (kollokatsiyalar misolida)

HOZIRGI BOSQICHDA O‘ZBEKISTON AHOLISI O‘RTASIDA MEDIASAVODXONLIKNI OSHIRISH DOLZARBLIGI

XALQARO TAJRIBADA MOLIYAVIY SAVODXONLIK BORASIDAGI TELEKO‘RSATUVLARNING TEMATIK TARAQQIYOT TENDENSIYALARI

INGLIZ АDIBI T. SMOLLETNING “HАMFRI KLINKERNING SАYOHАTI” ROMАNIDА MUАLLIF POZITSIYASI

LATIFA HAMDA KULGI QO‘ZG‘ATUVCHI BOSHQA JANRLARNING QIYOSIY TALQINI

GLOBALLASHUV VA ADABIY JARAYONNING MUNOSABATI XUSUSIDA