"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 3 (22) / 2018


Nashr sanasi: 26.08.2018

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

“Петербург кундалиги”: нашр мақсади – “ўтаринки кайфият!”

Абдулла Қодирий ва халқ тили

Феъллар лексик-семантик гуруҳларини ўрганишда диструбитив метод

Субстанциал-прагматик лингвистика лингвопрагматиканинг алоҳида йўналиши сифатида

Шахс ҳулқ-атвори маънолаларига эга бўлган фразеологик бирликларда миллий-маданий ахборот репрезентацияси

Лингвокультурология янги филология фанининг муҳим қисми сифатида .

Рус, ўзбек, инглиз ва немис тилларида “бош” компоненти билан ҳосил бўлган иборалар хусусида

Озарбойжон ва инглиз тилларида морфологик параллелизмни вужудга келтирувчи лингвопоэтик суффикслар тавсифи

Илмий-педагогик тадқиқотлар усуллари ҳақида

Ўзбекистон таълим муассасаларида чет тили ўқитишнинг йўлга қўйилиши

Хорижий тилларни ўрганишда онглилик ва интуитивлик ходисаларининг аҳамияти

Инглиз тили ўқитишда баҳолашнинг ўрни

Дунёни инглиз тили билан ўрганамиз

Дарслик мажмуаси ва унда бериладиган машқ ва топшириқларнинг аҳамияти

Касбга йўналтирилган мавзуни тинглаб тушунишга ўргатиш муаммоси ва уни акт воситалари орқали ривожлантириш

Немис тили дарсларида мамлакатшуносликка оид филмларнинг роли

Иккинчи тилни эгаллашни ривожлантиришда узлуксиз (норасмий) таълим муҳити

Рус тилини иш билан таъминлашда шартли алоқаларни тушунтириш усулларини ўрганиш гуманитар тадқиқотлар

Рус тили фразеологиясини ўргатишда инновацион педагогик технологияларни қўллаш усуллари

Нотиқ нутқи психологиясига доир мулоҳазалар

Журналистликнинг гуманитар жиҳатлари

Замонавий ахборий эшиттиришнинг типологик ва структуравий ўзига хослиги

В. Ян насрида «от» («шарқ кентаври») образи оламнинг миллий манзараси тимсоли сифатида

Менталитет тушунчасининг фалсафий-ахлоқий асослари

Петербург хотиралари

“Хорижий тилни билишнинг умумевропа компетенцияси: ўрганиш, ўргатиш, баҳолаш”. А ИЛОВА: Дескрипторларнинг таърифлари

Тил ўқитиш методикаси учун муҳим манба

Мансур Юнуснинг “Болалар тарбияси маданияти” деган мавзудаги қўлланмасига тақриз

Илмий мактаб асосчиси ва бир авлод олимларининг устози

Ғарб ва Шарқ маданиятларининг таҳлили