"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 2 (2) / 2014


Nashr sanasi: 02.03.2014

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

Чет тилини ўқитишда билимларни баҳолаш тизимининг жаҳон тажрибалари

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети ҳузуридаги чет тиллари ўқитишнинг инновацион методикаларини ривожлантириш Республика илмий-амалий маркази

Француз, ўзбек ва рус тилларидаги провербиал фразеологизмлар

Француз адабиётидаги қанотли сўзларнинг семантикаси хусусида

Турли системали тилларда лексемаларнинг ментал хусусиятлари

“Мардлик” («мужественность») ва “назокат” («женственность») концептларини тадқиқ этишнинг назарий жиҳатлари

Ўрта мактабларнинг чет тили дарсликлари мазмунида чет тилида мулоқот қилиш компетенцияси парадигмасини амалга ошириш воситалари: назария ва амалиёт

«NUKUS» янги компьютер ўқув ахборотномаси ёрдамида инглиз тили лексикасини ўрганиш

Таълимни модернизациялашда хорижий тилларни ўқитиш жараёнини ташкил этишнинг янги тенденциялари

Талабаларнинг инглиз тилида мулоқот қилиш кўникмасини шакллантириш

Коммуникатив дарсларда грамматикани ўрганиш

Испан тилида тўғри талаффуз қилишни ўргатиш усуллари

Оғзаки таржимага ижодий ёндашув

Узлуксиз таълим тизимида таржимонларни тайёрлаш масаласининг бугунги аҳволи

Ўзбекистонда телерадиоэшиттиришлар соҳасининг ривожи: ютуқлар ва истиқболли режалар

Л. С. Петрушевская пьесаларидаги тил ўйини механизмларида диалог ассоциатив майдонининг қўлланилиши

Ўзбек лингвомаданиятида тўй ва тантана тушунчаларининг синонимик хусусиятлари (рус ва немис лингвомаданияти билан қиёслаш асносида)

И. Бунин лисоний онгида “севги” концептининг вербаллашуви

XIX аср охири XX аср бошлари рус шеъриятида нометрик урғулар ритми

Реал виртуаллик электрон коммуникация натижаси сифатида

Тилдаги одоб нормалари ва комплиментлар

Янги “Scale Up” дарслиги ниманинг миқёсини кенгайтиради?