"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 1 (36) / 2021


Nashr sanasi: 20.02.2021

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

ТУРК ТИЛИДА ҲУРМАТ КАТЕГОРИЯСИНИНГ ТАРИХИГА ОИД

В. ХОДАСЕВИЧНИНГ ЛИРИК ШЕЪРЛАРИНИНГ КОММУНИКАТИВ ТИПОЛОГИЯСИ

ИНГЛИЗ ТИЛИДА «ҲАРАКАТ ТАРЗИ» МАЪНОСИНИ ИФОДАЛОВЧИ ЛЕКСЕМАЛАРНИНГ СЕМАНТИК, МОРФОЛОГИК ВА СИНТАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

ТАЪЛИМГА ОИД ЛЕКСЕМАЛАР ТЕЗАУРУСИ

НОХУСУСИЙ -ТЎҒРИ НУТҚ МУАЛЛИФ ВА ПЕРСОНАЖ ДИСКУРСИВ ШАХСИЯТИНИНГ ИНДИВИДУАЛ ДУНЁ МАНЗАРАСИНИ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ ВОСИТА СИФАТИДА

РУС ВА ЎЗБЕК ЛИНГВОМАДАНИЯТИДА КУЗ ВА БАХОР КОНЦЕПТЛАРИНИ АКС ЭТТИРИШ ВОСИТАЛАРИ

ЎЗБЕК ЭРТАКЛАРИ ДИСКУРСИДА ҒАРОЙИБОТЛАР ВОҚЕЛАНИШИНИНГ ЛИНГВОСЕМИОТИК ХУСУСИЯТЛАРИГА ОИД

РУС ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ХОНАКИ ҚУШЛАР НОМЛАРИНИНГ КОННОТАТИВ ХУСУСИЯТИ

ҚОФИЯДОШ МАҚОЛЛАРДА МИЛЛИЙ-МАДАНИЙ ТУШУНЧАЛАР УЙҒУНЛИГИ (француз ва ўзбек тиллари мисолида)

ЎЗАРО МАДАНИЙ МУЛОҚОТНИНГ НОВЕРБАЛ ВОСИТАЛАРИ: МУВОФИҚЛИК МУАММОСИ

АРАЛАШ ТАЪЛИМ МОДЕЛЛАРИ

ТАЛАБАЛАРГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ИЖТИМОИЙ МЕДИАДАН ФОЙДАЛАНИШ БЎЙИЧА ТАЪЛИМ ИМКОНИЯТЛАРИ ВА УЛАРДА КАСБИЙ АХБОРОТ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

АБДУЛЛА ҚОДИРИЙ “ЎТКАН КУНЛАР” РОМАНИНИНГ ИНГЛИЗЧА ТАРЖИМАСИДА ‘МАЪНАВИЯТ’ СЕМАЛИ ИФОДАЛАР ВОҚЕЛАНИШИНИНГ КОНТЕКСТУАЛ ТАҲЛИЛИ

ЎЗБЕКИСТОН НОДАВЛАТ РАДИОСТАНЦИЯЛАРНИНГ ЗАМОНАВИЙ ФОРМАТЛАРИ

ҲАРБИЙ ЖУРНАЛИСТИКАНИНГ МЕДИАМАКОНДАГИ ДОЛЗАРБ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

МИЛЛИЙ ИНТЕРНЕТ НАШРЛАР ФАОЛИЯТИДА КРАУДСОРСИНГДАН ФОЙДАЛАНИШ

САМАРАЛИ ДИПЛОМАТИЯ ХАЛҚАРО МАЙДОНДА ДАВЛАТ ОБРЎСИНИ ОШИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА

ЎЗБЕК ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИ БАДИИЙ СТРУКТУРАСИДА ОБРАЗЛАР ЎРНИ

САЙҚАЛИЙНИНГ «БАҲРОМ ВА ГУЛАНДОМ» ДОСТОНИДА ФОЛЬКЛОР МОТИВЛАРИ ТАЛҚИНИ

ЭРТАКЛАР ТИПОЛОГИК КАТАЛОГИНИ ЯРАТИШ МАСАЛАРИГА ОИД

ҲАМИД АРАСЛИ — НАВОИЙШУНОС

Э.-Э. ШМИТТ АСАРЛАРИДА ЎТМИШ БИЛАН МУЛОҚОТ

ГУЛХАНИЙ “ЗАРБУЛМАСАЛ”ИДА ТАРИХИЙ ҲАҚИҚАТНИНГ БАДИИЙ ТАЛҚИНИ

ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ВА ТУРК ШЕЪРИЯТИДА УСЛУБИЙ ҲАМОҲАНГЛИК

ТУРОННИНГ МАРКАЗИ БЎЛГАН ИККИДАРЁ ОРАЛИҒИДА ИЛМ-ФАН ТАРАҚҚИЁТИ

ОТ ОБРАЗИ ВА МИФИК ҚАНОТ ДЕТАЛИ ТАЛҚИНИГА ДОИР