"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 1 (15) / 2017


Nashr sanasi: 09.01.2017

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

“Ватанга муҳаббатни Бобур бобомиздан ўрганишимиз керак”

Кўп маъноли сўзлар фоновариантларининг семантик-стилистик қайта маъноланиши

Ўрта Осиё минтақасини яхши биладиганлар бу ерда инглиз тилини билиш даражаси юқори эканини билади!

Рус тилида сўз урғусининг илмий изланишлар объекти сифатида

Жадид мунаққидчилигида тил масаласи

Бадиий матн таҳлилининг гендер аспекти

Аёл лингвомаданий концепти французлар лисоний онгида

Мамарэ Араининг “Omoidedama” япон илмий-фантастик комиксида “хотира” концептининг лингвокогнитив таҳлили

Оммавий ахборот воситаларининг психолингвистик аспекти

Немис ва ўзбек тилларидаги шахс номлари: қиёсий ўрганиш

Ўзбекистон Республикаси чет тиллари бўйича давлат таълим стандартларининг лексик компетенцияси дискрипторлари

Фонетик компетенция чет тилни ўқитишда асосий омил сифатида

Гаролд Палмер — инглиз педагоги ва методисти

Инглиз тили дарсларида мнемоник усуллар ёрдамида компьютер тақдимотларидан самарали фойдаланиш

Чет тилини ўқитишда талабаларда эмпатияни шакллантирувчи ўйин ва машқлар

ОТМда жаҳон адабиётини ўқитишда «МХАТ» методидан фойдаланиш

Инглиз тилини ESP сифатида ўқитишнинг инновацион усуллари

Болаларга тил ўқитиш жараёнига ота-оналарни жалб қилишнинг муҳим масалалари

Жаҳон ОАВ томонидан тасвирланган Ўзбекистон имиджи

Интернет журналистикаси илмий қарашларининг тараққиёт тенденциялари

Алишер Навоийнинг “Ҳайрат ул-аброр” достонидаги басмала бобининг қиёсий таҳлили

Инсон камолотини таъминлашда адабиёт: структуравий-функционал жиҳат

Владимир Баграмов назмий ижодида (“Гаснущий светильник на пороге…” ва “Телеграмма” шеърларида) тарих фалсафаси

Таҳлил, талқин ва тафаккур бирлиги

Заҳириддин Муҳаммад Бобур — янги ёзув кашфиётчиси

Хитой тилини ўқитиш жараёнида маданият тили омиллари

Уч ёшдан сўнг кеч. Давоми. (Наргис Қосимова таржимаси)

Келажак ўз қўлимизда

Замонавий испан тилида неологизмларнинг лингвокултурологик асослари ва типологик характери

“Рус тили ва адабиётини ўқитишнинг замонавий технологиялари” ўқув қўлланмасига Дина Мамырбаеванинг тақризи

Устоз сийрати (Адабиёт – инсонни кашф қилиш. Муаллим, адабиётшунос Талъат Солиҳовни хотирлаб / Тўплам. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – 136 б. Китобига Н. Тошўлатова ва Г. Худойбердиеваларнинг тақризи)

Табаррук ёшингиз муборак, устоз! Ж.Ж. Жалолов — 80 ёшда

Тилшунослик илмининг етук дарғаси

“Хорижий тилни билишнинг умумевропа компетенцияси: ўрганиш, ўргатиш, баҳолаш”. 4-БОБ: Тилдан фойдаланиш, тилдан фойдаланувчи/ўқувчи. 4.2 Коммуникация мавзулари.