"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 1 (1) / 2014


Nashr sanasi: 27.01.2014

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

ЎЗБЕКИСТОН ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЧЕТ ТИЛИНИ БИЛИШ ДАРАЖАСИ УМУМЕВРОПА КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИ

ЧЕТ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШДА ЛИНГВОДИДАКТИКА

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК ИНСТИТУТИДА ХОРИЖИЙ ШАРҚ ТИЛЛАРИНИ ЎҚИТИШДАГИ ЯНГИ ЁНДАШУВ ВА ЎЗГАРИШЛАР

СЎЗ ТУЗИЛИШИ ВА МОРФОНОЛОГИЯ ОРАСИДАГИ БОҒЛАНИШ

ТУРКИЙ МУРЗА/МИРЗА СЎЗИ СЕМАНТИК МАЪНОСИНИНГ РУС ТИЛИДАГИ ТАДРИЖИЙ РИВОЖЛАНИШИ

СЎЗ ЎЗЛАШТИРИШНИНГ НОЛИСОНИЙ ОМИЛЛАРИ

АКТУАЛИЗАЦИЯ НАЗАРИЯСИ: КОГНИТИВ-УСЛУБИЙ ХУСУСИЯТЛАР ВА УНИ АМАЛИЁТГА ТАДБИҚ ЭТИШ СОҲАЛАРИ

ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ HEAD ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ТИЛДА ВЕРБАЛЛАШУВИ

РЕКЛАМАДАГИ СУРАТЛИ МАТНЛАР ТАРЖИМАСИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

ЎЗБЕКИСТОН ТАЪЛИМИ ЖАРАЁНИДА “ЧЕТ ТИЛЛАРИНИ ЭГАЛЛАШНИНГ УМУМЕВРОПА КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИ: ЎРГАНИШ, ЎРГАТИШ, БАҲОЛАШ”НИНГ ЎРНИ

“ЧЕТ ТИЛЛАРИНИ ЭГАЛЛАШНИНГ УМУМЕВРОПА КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИ: ЎРГАНИШ, ЎРГАТИШ, БАҲОЛАШ” — CEFR АСЛИ НИМА?

ЧЕТ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДАГИ АЙРИМ ИНТЕРФАОЛ УСУЛЛАР

ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

БЎЛҒУСИ ЧЕТ ТИЛИ ЎҚИТУВЧИСИНИ САМАРАДОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВОСИТАСИДА ТИЛ ЎРГАТУВЧИ ШАХС СИФАТИДА ШАКЛЛАНТИРИШ

“ЎТКАН КУНЛАР” РОМАНИ ТАРЖИМАЛАРИДА МАҚОЛЛАРНИНГ БЕРИЛИШИ

БЕШ ЖИЛДЛИ “ХХ АСР РУС ШЕЪРИЯТИ” ТЎПЛАМИ ВА РУС ТИЛИДА ИЖОД ҚИЛАДИГАН БОШҚА МИЛЛАТ ШОИРЛАРИ (ЎЛЖАС СУЛАЙМЕНОВ ИЖОДИ МИСОЛИДА)

НОМОДДИЙ МАДАНИЙ МЕРОС АНЪАНАВИЙ МАДАНИЯТ ЎЗАГИ СИФАТИДА

НЕМИС МАТБУОТИ САРЛАВҲАЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС УСЛУБИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

УКРАИНАДАГИ АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТ ШАРОИТИДА ЧЕТ ТИЛИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ УЗЛУКСИЗ КАСБИЙ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ: МАЗМУН, ШАКЛ ВА МАТН