ARAB TILI ONA TILISI BO‘LMAGAN O‘QITUVCHILAR UCHUN ELEKTRON QISSALARNING AHAMIYATI VA MEHNAT FAOLIYATINING O‘SISHIDAGI O‘RNI

LINGVODIDАKTIKА VА METODIKА  OʼQITUVCHILАRNING ISH TАJRIBАSIDАN  58 1