"Ўзбекистонда хорижий тиллар" илмий-методик электрон журнал


№ 6 (29) / 2019


Нашр санаси: 28.12.2019

 Муқова ва мундарижа

Ушбу сон мақолалари:

ЎЗБЕКИСТОН ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИНГЛИЗ ТИЛИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ПРАГМАТИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

ЎЗБЕКИСТОН СИЁСАТИДА ЧЕТ ТИЛЛАРНИНГ РОЛИ

ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИНГВОТАЪЛИМШУНОСЛИК ТЕРМИНОЛОГИК БИРЛИКЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИДАГИ АСОСИЙ МАНБАЛАР

МУАЛЛИФНИНГ ОЛАМ КОНЦЕПТУАЛ МАНЗАРАСИНИ НАМОЙИШ ЭТИШДА САРЛАВҲАНИНГ РОЛИ

ХVI–XVIII АСР РУС ДИПЛОМАТИК ҲУЖЖАТЛАРИ МАТНИДА БАЪЗИ БИР ШАРҚОНА ЭКЗОТИЗМЛАРНИНГ ФОНЕТИК МОСЛАШУВИ ҲАҚИДА

АНТРОПОНИМИК ФОРМУЛА ВА УНИНГ ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИДАГИ СТИЛИСТИК ФУНКЦИЯЛАРИ

ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎРГАТИШ МАЗМУНИДА ЛИНГВОМАМЛАКАТШУНОСЛИКНИНГ РОЛИ

ЧЕТ ТИЛЛАРИНИ МАСОФАВИЙ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА СИРТҚИ БЎЛИМ ТАЛАБАЛАРИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИНИШИ

ESP ТАЛАБАЛАРИНИНГ ЎҚИШ ҚОБИЛИЯТИНИ БАҲОЛАШ УЧУН ТEСТ ТАЙЁРЛАШ ТИЗИМИ ВА УЛАРНИ ҚЎЛЛАШ УСУЛЛАРИ

ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ЎҚУВ АНИМАЦИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

ШЕЪРИЙ ТАРЖИМАДА МАЪНО ТАЛҚИНИ

АВТОМАТЛАШГАН ЖУРНАЛИСТИКА: СОҲА ТАЪЛИМИ ВА АМАЛИЁТИНИНГ КЕЛАЖАГИ

МУЛЬТИМЕДИАВИЙ СТОРИТЕЛЛИНГ ЗАМОНАВИЙ МЕДИАМАКОН ШАРОИТЛАРИДА МИФ-ФОЛЬКЛОР КОММУНИКАЦИЯСИНИНГ УЙҒОНИШ ШАКЛИ СИФАТИДА (Г.М.МАКЛЮЭН НАЗАРИЯСИ ДОИРАСИДА)

КРАУДСОРСИНГ ТЕХНОЛОГИЯСИ ТАВСИФИ ВА УНИНГ АМАЛИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИ

АБДУЛЛА ҚОДИРИЙ КАШФИЁТИ ВА СЎЗ ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ

ҚАДИМГИ ТУРКИЙ МАҚОЛЛАРДА ТАЗОД ВА АЛЛИТЕРАЦИЯНИНГ ЎРНИ

ЗAМОНAВИЙ AСAРЛAРИДA ОБРAЗ ЯРAТИШ МAҲОРAТИ (А. ГAНИЙЕВAНИНГ “ТОПТAЛГAН ТУЙҒУ” РОМAНИ МИСОЛИДA)

Россиянинг биринчи университети

ТошДШИ “Таржимашунослик” кафедрасида Х. Ҳамидов ва Ш.Хасановалар томонидан тузилган “Русча синхрон таржима терминларининг ўзбекча изоҳли луғати”га тақриз

Талабанинг машаққатли йўлини ёритувчи илмий раҳбар

ЎЗБЕКИСТОНДА СУД ҲОКИМИЯТИ ФАОЛИЯТИ УСТИДАН ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИНИНГ ЎРНИ