"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 2 (25) / 2019


Nashr sanasi: 07.06.2019

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

“ОЛТИН ИЛА, КУМУШ ИЛА ЭМАСДУР ИНСОН УЛУҒ. ИШИ ИЛА, СЎЗИ ИЛА ИНСОНДУР УЛУҒ”

Француз тилида объект инфинитивининг семантик-синактик хусусиятлари

Н. С. ЛЕСКОВ АСАРЛАРИДА УКРАИНИЗМ ВА АРХАИЗМЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

АБУ ЯҚУБ САККОКИЙ “LĀM”, “MĪM”, “VĀV” ҲАРФЛАРНИНГ СЎЗДАГИ ЎРНИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ

КОРПУС ЛИНГВИСТИКАСИНИНГ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

КОНЦЕПТУАЛ ИНТЕГРАЦИЯ ЛИНГВОКОГНИТИВ ТАДҚИҚОТЛАР ТИЗИМИДАГИ АСОСИЙ МЕТОДОЛОГИК КОНСТРУКТ СИФАТИДА

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ ГЕНДЕР БЕЛГИЛИ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРИНИ ТАНЛАШ МЕЗОНЛАРИ

ЭНАНТИОСЕМИЯНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

РУС, ЎЗБЕК, ИНГЛИЗ ВА НЕМИС ТИЛЛАРИДА “ҚЎЛ” КОМПОНЕНТИ БИЛАН БОҒЛИҚ ИБОРАЛАР

РУС ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ СИНОНИМИК ҚАТОРЛАР

РУС ФEЪЛЛАРИНИНГ ГРАММАТИК ТОИФАСИНИ СEМАНТИК ТАЛҚИН ҚИЛИШ МУАММОСИГА

ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШДА БАДИИЙ АДАБИЁТДАН ФОЙДАЛАНИШ – РЕПРОДУКТИВ КОМПЕТЕНЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА

РАСМИЙ ОҒЗАКИ НУТҚНИ КОМПЬЮТЕР ЁРДАМИДА ЎҚИТИШНИНГ ЛИНГВИСТИК АСОСЛАРИ

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ДЕБАТЛАР ИНТЕРФАОЛ ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ ТЎҒРИСИДА

ЧЕТ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШ ДАРСЛАРИДА ЎҚИТУВЧИ КЎРСАТМАЛАРИ

ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТАЛАБАЛАР ПОЛИЛОГИК НУТҚ МАЛАКАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАШҚЛАРИ

РУС ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА GROW КОУЧИНГ МОДЕЛИНИ ҚЎЛЛАШ ТАЖРИБАСИ ҲАҚИДА

ФЛОРА КОМПОНЕНТИГА ЭГА ИНГЛИЗ ИДИОМАЛАРИ ВА УЛАРНИ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ

ЎЗБЕКИСТОН БРЕНДИНГИ

МЕДИАТИВ ЖУРНАЛИСТИКА ВА УНИНГ ЭКОЛОГИК НИЗОЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШДАГИ ЎРНИ

НАВОИЙНИНГ “БЎЛДУМ САНГА” РАДИФЛИ ҒАЗАЛИГА КИШВАРИЙ ТАХМИСИ

АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИ ЭРОН ОЛИМЛАРИ НИГОҲИДА

ДАРВЕШ ҲОЖИ РАҲИМ ТАШҚИ КЎРИНИШИ СЕМАНТИКАСИГА ДОИР

ЎРТА АСР ЯПОН КУНДАЛИК НАСРИДА БУДДИЗМ УНСУРЛАРИ

ҚОРАҚАЛПОҚ НОВЕЛЛАЛАРИНИНГ БАДИИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

ЗУЛФИЯ ИЖОДИДА МОТИВЛАР КОНЦЕПЦИЯСИ

“ШАМОЛ ОРТИДАН ЮГУРИБ” РОМАНИДА БОЛАЛИК ПЕРСПЕКТИВАСИ

ОСИЁ-ТИНЧ ОКЕАНИ МИНТАҚАСИ ДАВЛАТЛАРИДА МАДАНИЙ ДИПЛОМАТИЯ

“ОЧИҚ ЖАМИЯТ” КОНЦЕПЦИЯСИ ЭВОЛЮЦИЯСИ ВА МУЛОҚОТ МАЙДОНИ

ТУРКИСТОН: КОНФЕРЕНЦИЯЛАР, УЧРАШУВЛАР ВА ДИҚҚАТГА САЗОВОР ЖОЙЛАР

ХАЛҚАРО ТУРИЗМГА ОИД ТЕРМИНЛАРНИ ЎЗБЕК ТИЛИГА ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ

ТОҲИР МАЛИКНИНГ АДАБИЙ МАТН УСТИДА ИШЛАШ ТАЖРИБАСИДАН

ХОЛИД ҲУСАЙНИЙНИНГ “ШАМОЛ ОРТИДАН ЮГУРИБ” ВА АСҚАД МУХТОРНИНГ “ЧИНОР” АСАРЛАРИДАГИ РАМЗИЙ ХУСУСИЯТЛАР ҚИЁСИ

“Pax Turana” маконининг бошқирд – ўзбек муносабатларининг хамкорлиги ва ривожланиши

КЎНГИЛДАН ЧИҚҚАН СЎЗЛАР

Абдуазим Садыков: мутафаккир, тилшунос, жамоат арбоби

УСТОЗ КАРИМОВ ШАВКАТ ҚОДИРОВИЧ ХОТИРАСИ

Анна Михайловна Зализняк хотираси (1944–2019)

АБДУЛЛОҲ МАРВОРИД ВА УНИНГ “МУНШАОТ” АСАРИ