INGLIZ TILINI IKKINCHI TIL SIFATIDA O‘RGANAYOTGAN TALABALAR UCHUN O‘QUV DASTURLARINI ISHLAB CHIQISHDA EHTIYOJLAR TAHLILINING O‘RNI

LINGVODIDАKTIKА VА METODIKА  TА'LIM TILNING NАZАRIY TА'RIFI  1041 33