O‘ZBEK, RUS VA ISPAN ADABIY TILLARI MATNLARIDA QON-QARINDOSHLIK TERMINLARINING QO‘LLANILISH XUSUSIYATLARI

, QIYOSIY-CHOG‘ISHTIRMA TILSHUNOSLIK  85 3