O‘ZBEK ROMANLARIDAGI DINIY ATAMALARNING KONTEKSTUAL TARJIMA MUAMMOLARI (OʻTKIR HOSHIMOVNING “DAFTAR HOSHIYASIDAGI BITIKLAR” ASARI ASOSIDA)

JURNALISTIKA  1329 28