"Ўзбекистонда хорижий тиллар" илмий-методик электрон журнал


№ 6 (35) / 2020


Нашр санаси: 31.12.2020

 Муқова ва мундарижа

Ушбу сон мақолалари:

НЕЙМИНГ: ТИЛДА НОМ ЯРАТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

СЕВМОҚ СЎЗИ УЯСИНИНГ УМУМИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ГРАДАЦИЯСИ

ОРНАМЕНТАЛ МАТН ТАРКИБИДАГИ ОҒЗАКИ ДИАЛОГНИНГ НУТҚ ШАКЛЛАРИ

АДАБИЙ ТИЛ ВА ШЕВА ЛЕКСИКАСИНИНГ ФАРҚЛАНИШИ ХУСУСИДА

ХИТОЙ ТИЛИ ТИББИЁТ АТАМАЛАРИНИНГ МАСАЛАСИГА ДОИР

ШЕЪРИЙ МАТН, СЎЗ РАССОМИ БЎЛИБ ТУҒИЛГАН БИЛИНГВ (О.О.СУЛЕЙМЕНОВ ШЕЪРИЯТИ МАТЕРИАЛИДА)

МУРАККАБ СЎЗЛАР ИДИОМАТИЗАЦИЯ ЖАРАЁНИНИНГ АНТРОПОЦЕНТРИК АСОСЛАРИ

ТИЛГА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ШАХСГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ЁНДАШУВ

КОЛЛЕКТИВ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ГРАФИК ОРГАНАЙЗЕРЛАР ЁРДАМИДА ТИЛ ЎРГАНИШ ДАРСИНИ ТЎҒРИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ

ГЕРБЕРТ МАКЛЮЭННИНГ ТЕХНОЛОГИК ГАЛАКТИКАСИ

ХХ АСР ИККИНЧИ ЯРМИ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА МУСТАЗОД ЖАНРИ

АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ «ҲАЙРАТ УЛ-АБРОР» ДОСТОНИДАГИ НАЪТЛАР БАДИИЯТИ

XIХ АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ РУС ШЕЪРИЯТИДА КОМИКЛИК