"Ўзбекистонда хорижий тиллар" илмий-методик электрон журнал


№ 5 (28) / 2019


Нашр санаси: 05.12.2019

 Муқова ва мундарижа

Ушбу сон мақолалари:

ЎЗБЕКИСТОН АҲОЛИСИ МУЛОҚОТ ТИЛИДА ИНГЛИЗ ТИЛИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ СОЦИОЛИНГВИСТИК ТАМОЙИЛЛАРИ

АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИ ТИЛИДАГИ ТАОМ НОМЛАРИ

РУС ТИЛИДАГИ ЭМОТИВ ФЕЪЛЛАР ИФОДАСИДА КАУЗАТОР ВА ЭКСПЕРИЕНТ СЕМАНТИК РОЛЛАРИНИНГ ИМПЛИКАЦИЯСИ

ОРНАМЕНТАЛ НАСР ТИЛИДА ИККИНЧИ ШАХСДАГИ ОЛМОШ ВА ФЕЪЛЛАРНИНГ СEМАНТИК-ФУНКЦИОНАЛ МАВҚЕИ

ДЕРИВАТОЛОГИЯНИНГ ШАКЛЛАНИШИДАГИ МУАММОЛАР, УНИНГ МЕТОДОЛОГИЯСИ ВА КОММУНИКАТИВ АСПЕКТДАГИ ТАДҚИҚИ

НУТҚИЙ МУЛОҚОТДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАРНИНГ ЎРНИ

ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ ДИАЛОГЛАРДА НУТҚИЙ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИКНИ ИФОДАЛОВЧИ ШАКЛЛАР

TO LOOK /TO SEE ФЕЪЛЛАРИ СЕМАНТИКАСИНИНГ ПРАГМАТИК АСПЕКТЛАРИ

ФОРС ТИЛИ ГАЗЕТА МАТНЛАРИДА НУТҚ ФЕЪЛЛАРИНИНГ УСЛУБИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

ИНГЛИЗ ВА РУС ЁЗМА ЁДГОРЛИКЛАРИДА ИНГЛИЗЧА ЎЛЧОВ БИРЛИКЛАРИНИНГ НОМЛАРИ: ДЮЙМ, ФУТ СЎЗЛАРИ МИСОЛИДА

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ШАРТ КОНСТРУКЦИЯЛАР КОМИССИВ НУТҚ АКТЛАРИ СИФАТИДА

ЧЕТ ТИЛИНИ ЎРГАТИШДА КЎРГАЗМАЛИЛИК ПРИНЦИПИ

ЧЕТ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА АУТЕНТИК АУДИО-ВИДЕО МАТЕРИАЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

ЁЗМА ТАРЖИМА: ГРАФИКА, ТИНИШ БЕЛГИЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАРИ ХУСУСИДА

ЖУРНАЛИСТИКА СОҲАСИДА ТИЗИМЛИ ФИКРЛАШ МУАММОСИНИНГ ДОЛЗАРБ ЖИҲАТЛАРИ

БЛОГЕРЛИК ҲАРАКАТИ ОММАВИЙ АХБОРОТ ИШИНИНГ ЯНГИ КЎРИНИШИ СИФАТИДА

ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ЖУРНAЛИСТИКA ТAЪЛИМ ТИЗИМИ ТAРAҚҚИЁТИ

ҒАЙБУЛЛА САЛОМОВ АЛИШЕР НАВОИЙ ДОСТОНЛАРИНИНГ ТАБДИЛЛАРИ ХУСУСИДА

ШАХС ФОЖИАСИНИНГ БАДИИЙ ТАЛҚИНИ

ХХ АСР ИККИНЧИ ЯРМИ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА МУХАММАСЛАР ВА УЛАРНИНГ ВАЗН ХУСУСИЯТЛАРИ

В. ЯН РОМАН ТРИЛОГИЯСИНИНГ СЛАВЯН МАТН И ТАРКИБИДАГИ ҚАДИМИЙРУС ШИФРИНИНГ ТАҚДИМОТШАКЛЛАРИ

ИЛМИЙ МАҚОЛА АННОТАЦИЯСИ ҚАНДАЙ ЁЗИЛАДИ?

“Янгиликлар: иллюзия сиёсати, 8-нашр (2009)” китобига тақриз

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ТАЛАБАЛАРИНИ СОЦИОЛИНГВИСТИК КОМПЕТЕНЦИЯГА ЎҚИТИШДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ РОЛИ

“Устоз! Исмингиз олдида Менга камтарлик билан тиз чўкишга ижозат беринг…”. Гуландом Хисамовна Боқиева ҳақида

Нишонов Маннобжон Нишоновичнинг порлоқ хотирасига (1949–2019)

Valentina Ивановна Андрианова хотирасига (1935– 2019).