"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 5 (28) / 2019


Nashr sanasi: 05.12.2019

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ ДИАЛОГЛАРДА НУТҚИЙ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИКНИ ИФОДАЛОВЧИ ШАКЛЛАР

ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ТАЛАБАЛАРИНИ СОЦИОЛИНГВИСТИК КОМПЕТЕНЦИЯГА ЎҚИТИШДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ РОЛИ

TO LOOK /TO SEE ФЕЪЛЛАРИ СЕМАНТИКАСИНИНГ ПРАГМАТИК АСПЕКТЛАРИ

ЧЕТ ТИЛИНИ ЎРГАТИШДА КЎРГАЗМАЛИЛИК ПРИНЦИПИ

ИЛМИЙ МАҚОЛА АННОТАЦИЯСИ ҚАНДАЙ ЁЗИЛАДИ?

В. ЯН РОМАН ТРИЛОГИЯСИНИНГ СЛАВЯН МАТН И ТАРКИБИДАГИ ҚАДИМИЙРУС ШИФРИНИНГ ТАҚДИМОТШАКЛЛАРИ

ФОРС ТИЛИ ГАЗЕТА МАТНЛАРИДА НУТҚ ФЕЪЛЛАРИНИНГ УСЛУБИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

ОРНАМЕНТАЛ НАСР ТИЛИДА ИККИНЧИ ШАХСДАГИ ОЛМОШ ВА ФЕЪЛЛАРНИНГ СEМАНТИК-ФУНКЦИОНАЛ МАВҚЕИ

БЛОГЕРЛИК ҲАРАКАТИ ОММАВИЙ АХБОРОТ ИШИНИНГ ЯНГИ КЎРИНИШИ СИФАТИДА

ЧЕТ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА АУТЕНТИК АУДИО-ВИДЕО МАТЕРИАЛЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ШАРТ КОНСТРУКЦИЯЛАР КОМИССИВ НУТҚ АКТЛАРИ СИФАТИДА

ЖУРНАЛИСТИКА СОҲАСИДА ТИЗИМЛИ ФИКРЛАШ МУАММОСИНИНГ ДОЛЗАРБ ЖИҲАТЛАРИ

ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ЖУРНAЛИСТИКA ТAЪЛИМ ТИЗИМИ ТAРAҚҚИЁТИ

ДЕРИВАТОЛОГИЯНИНГ ШАКЛЛАНИШИДАГИ МУАММОЛАР, УНИНГ МЕТОДОЛОГИЯСИ ВА КОММУНИКАТИВ АСПЕКТДАГИ ТАДҚИҚИ

НУТҚИЙ МУЛОҚОТДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАРНИНГ ЎРНИ

ИНГЛИЗ ВА РУС ЁЗМА ЁДГОРЛИКЛАРИДА ИНГЛИЗЧА ЎЛЧОВ БИРЛИКЛАРИНИНГ НОМЛАРИ: ДЮЙМ, ФУТ СЎЗЛАРИ МИСОЛИДА

ШАХС ФОЖИАСИНИНГ БАДИИЙ ТАЛҚИНИ

РУС ТИЛИДАГИ ЭМОТИВ ФЕЪЛЛАР ИФОДАСИДА КАУЗАТОР ВА ЭКСПЕРИЕНТ СЕМАНТИК РОЛЛАРИНИНГ ИМПЛИКАЦИЯСИ

ХХ АСР ИККИНЧИ ЯРМИ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА МУХАММАСЛАР ВА УЛАРНИНГ ВАЗН ХУСУСИЯТЛАРИ

ЁЗМА ТАРЖИМА: ГРАФИКА, ТИНИШ БЕЛГИЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАРИ ХУСУСИДА

“Янгиликлар: иллюзия сиёсати, 8-нашр (2009)” китобига тақриз

АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИ ТИЛИДАГИ ТАОМ НОМЛАРИ

ЎЗБЕКИСТОН АҲОЛИСИ МУЛОҚОТ ТИЛИДА ИНГЛИЗ ТИЛИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ СОЦИОЛИНГВИСТИК ТАМОЙИЛЛАРИ

ҒАЙБУЛЛА САЛОМОВ АЛИШЕР НАВОИЙ ДОСТОНЛАРИНИНГ ТАБДИЛЛАРИ ХУСУСИДА

“Устоз! Исмингиз олдида Менга камтарлик билан тиз чўкишга ижозат беринг…”. Гуландом Хисамовна Боқиева ҳақида

Нишонов Маннобжон Нишоновичнинг порлоқ хотирасига (1949–2019)

Valentina Ивановна Андрианова хотирасига (1935– 2019).