FARIDUDDIN ATTORNING “MANTIQ UT-TAYR” DOSTONIDA SAYR-U SULUK MAQOMLARI TAVSIFI

АDАBIYOT VА MАDАNIYAT  162 7