"Ўзбекистонда хорижий тиллар" илмий-методик электрон журнал


№ 4 (39) / 2021


Нашр санаси: 20.08.2021

 Муқова ва мундарижа

Ушбу сон мақолалари:

ОНОМАСТИК БИРЛИКЛАРНИНГ БАЪЗИ ЛУҒАВИЙ ВА ГРАММАТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

ҲОЗИРГИ ЗАМОН ФРАНЦУЗ ТИЛИДА DANS ПРЕДЛОГИ АСОСИДА МАКОНГА ОИД МУНОСАБАТЛАРНИНГ ИФОДАЛАНИШИ

ЛОГИСТИКА СОҲАСИГА ОИД ТЕРМИНЛАР СЕМАНТИК ТАҲЛИЛИ

УНДАШНИ ИФОДАЛОВЧИ ТИЛ ВОСИТАЛАРИНИ ЎРГАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИДА ГЕНДЕР ДИСКУРСИ ТАҲЛИЛИ

НЕФТ ВА ГАЗ МУҲАНДИСЛИГИ СОҲАСИДАГИ ТЕРМИНЛАРНИ ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ҚИЁСЛАНИШИ

РУСИЙЗАБОН ЎҚУВЧИ-ТАЛАБАЛАРНИНГ ЎЗБЕК ТИЛИДА ГАПИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

ТАРЖИМА ВА ФАЛСАФА МУАММОЛАРИНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ (ФРАНЦУЗЧА-ЎЗБЕКЧА ТАРЖИМА МАТНЛАР МИСОЛИДА)

“ЎРОҚ-МАМАЙ” ДОСТОНИНИНГ СЮЖЕТ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УНИНГ МАТНШУНОСЛИГИ

“ТАРИХИ РАШИДИЙ”ДА АБДУРАҲМОН ЖОМИЙ ТАВСИФИ ВА ИРФОН ТАЛҚИНИ

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ РОМАНЛАРИ САРЛАВҲАСИНИНГ СТРУКТУР ТАҲЛИЛИ

ТУРК ВА ЎЗБЕК ДРАМАЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАДҚИҚИ

ЗАМОНАВИЙ РУС АДАБИЁТИДА ЯНГИ РЕАЛИЗМНИНГ АҲАМИЯТИ

МИСТИК РЕАЛИЗМ ФЕНОМЕНИ ЛОТИН АМЕРИКА АДАБИЁТИ МИСОЛИДА

У. ҲАМДАМ ҲИКОЯЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ НЕОРЕАЛИЗМ ЎЗБЕК АДАБИЁТИ КОНТЕКСТИДА ТАҲЛИЛИ