«Ўзбекистонда хорижий тиллар»
журналининг янги сони № 5/6 (19) / 2017


Нашр санаси: 31.12.2017

 Муқова ва мундарижа

Ушбу сон мақолалари:

МУҲАРРИР МИНБАРИ

ТАЪЛИМ ИСЛОҲОТЛАРИ — АМАЛДА

ТИЛ ВА ТАЪЛИМ МУАММОЛАРИ

ЗАМОНАВИЙ АДАБИЙ ТАЪЛИМНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

БИЛИМНИ ТИЗИМЛИ АСОСДА БАҲОЛАШ ДАВР ТАЛАБИ

ИЛҒОР ПЕДАГОГИК ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИГА АСОСЛАНГАН ЯНГИ АВЛОД ДАРСЛИК ВА ЎҚУВ АДАБИЁТЛАРИНИ ЯРАТИШ — ДАВР ТАЛАБИДИР

МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛИДА ИШТИРОКЧИЛАР САВОДХОНЛИГИНИ ОШИРИШ

ИННОВАЦИОН-КОРПОРАТИВ ҲАМКОРЛИКНИНГ АМАЛИЙ НАТИЖАЛАРИ

ЗАМОНАВИЙ ЖУРНАЛИСТИКАДА АХБОРОТНИНГ СИФАТИ ҚАНДАЙ?

СТРУКТУРАЛИЗМНИНГ САККИЗ ЖИҲАТИ ЁКИ МАВҲУМ СИСТЕМА ВА УНИНГ ТАЛҚИНИДАГИ НУҚСОНЛАР ҲАҚИДА

СЎЗ ТУРКУМЛАРИ ВА УСЛУБИЯТ

ГРАДУОНИМИЯ СОҲАСИНИНГ ВУЖУДГА КЕЛИШИ ВА УНИНГ ТАДҚИҚИ

ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ ОҒЗАКИ ВА ЁЗМА НУТҚДА СЎРОҚ ОЛМОШЛАРИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ

АНТОНИМИЯ ВА ГРАДУОНИМИЯ ҲАР ХИЛ ТИЗИМЛИ ТИЛЛАРДА

ЙИҒИҚ ВА ЁЙИҚ БИРЛИКЛАР МОҲИЯТИ

ИНГЛИЗ, РУС ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ДУНЁНИНГ РАНГЛИ МАНЗАРАСИ

ЎЗГА ТИЛ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИДА ИНТЕРФЕРЕНСИЯ

ТАЪЛИМ НАЗАРИЯСИ ВА ТИЛШУНОСЛИК ТАЪЛИМИ

“CEFR”НИНГ ЎҚИТУВЧИЛАР СИНФИ ПЕДАГОГИКАСИГА ТАЪСИРИ

“ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА” УСУЛИНИ ЧЕТ ТИЛ МАШҒУЛОТЛАРИДА ҚЎЛЛАНИШ МЕТОДИКАСИ

НО ФИЛОЛОГИК ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИДА ЧЕТ ТИЛИ ЎҚИТИШ МАЗМУНИНИНГ АСОСЛАНИШИ

ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА МАТННИНГ ЎРНИ

ИНГЛИЗ ТИЛИНИ “КЕЙС-СТАДИ” УСЛИ БИЛАН ЎРГАНИШ

ФИЛОЛОГИК ЙЎНАЛИШДА ТАҲСИЛ ОЛУВЧИ ТАЛАБАЛАР ТИЛ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА КЕЙС-УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎРГАТИШНИНГ МЕТОДИК ХУСУСИЯТЛАРИ

КОММУНИКАТИВ ЎҚИТИШНИНГ ДАВОМИЙ РИВОЖЛАНИШИДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ РОЛИ

ТИЛ БЕЛГИЛАРИНИНГ НУТҚҚА КЎЧИРИЛИШИ

ТУРЛИ ДАРАЖАЛИ СИНФХОНАЛАРДА ТАБАҚАЛАШТИРИЛГАН ВА ИНДИВИДУАЛЛАШТИРИЛГАН ЎҚИТИШНИ РАҒБАТЛАНТИРУВЧИ ИНСТРУКЦИОНАЛ СТРАТЕГИЯЛАР

ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА МЕДИА ТАЪЛИМ ЮТУҚЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЎРНИ

ХИТОЙ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИНИНГ ЎҚУВ МАҚСАДИДА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

НУТҚ МАДАНИЯТИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ЯНГИ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ

ИЖТИМОИЙ МАЪЛУМОТЛАРНИ ТАШУВЧИЛАР СИФАТИДА НУТҚ ҚОИДАЛАРИНИНГ ФОРМУЛАЛАРИ

УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ТИЛ ЎРГАНУВЧИЛАРИНИНГ ТИЛ БИЛИШ ДАРАЖАЛАРИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

ИНГЛИЗ ТИЛИНИ БАНК СОҲАСИДА ЎҚИТИШ ТИПЛАРИ

ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ БЎЙИЧА МАНТЛАРНИ ТАРЖИМА ҚИЛИШ: ГЕНДЕР ЖИҲАТЛАР

МЕДИАТЕХНОЛОГИЯНИНГ ФИКРЛАШГА ТАЪСИРИ (М. МАКЛЮЭН ТАЖРИБАСИ)

Журналистика /   01.01.2018 /   403

ИСКАНДАР КЎЗГУСИ ТИЛСИМИ

МАДАНИЙ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ АРХЕТЕКТУРАСИ ВА СТРАТЕГИЯСИ (ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА)

ХОРИЖИЙ ТИЛНИ БИЛИШНИНГ УМУМЕВРОПА КОМПЕТЕНЦИЯСИ: ЎРГАНИШ, ЎРГАТИШ, БАҲОЛАШ

Илмий ҳаёт /   01.01.2018 /   328

ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ НОМЗОДИ, ДОЦЕНТ РАХИМОВ ҒАНИШЕР ХУДАЙКУЛОВИЧНИНГ “ИНГЛИЗ ТИЛИ ЎЗБЕКИСТОНДА: СОЦИОЛИНГВИСТИК ВА ПРАГМАТИК КЎРСАТКИЧЛАР” МОНОГРАФИЯСИГА ТАҚРИЗ. – ТОШКЕНТ: “ТАМАДДУН”, 2017. – 268 Б

ТАРЖИМА ҲАҚИДА ЯНГИ АСАР. ТАРЖИМА НАЗАРИЯСИ ВА АМАЛИЁТИ ДАРСЛИК-МАЖМУА. – Т.: ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСИ НАШРИЁТИ, 2016. – 175 Б

ҒАНИШЕР РАХИМОВНИНГ “ИНГЛИЗ ТИЛИ ЎЗБЕКИСТОНДА: СОЦИОЛИНГВИСТИК ВА ПРАГМАТИК КЎРСАТКИЧЛАР” КИТОБИГА ТАҚРИЗ. МОНОГРАФИЯ. – Т.: “ТАМАДДУН”, 2017. – 268 Б.

ТИЛ ВА МАДАНИЯТ МУРАККАБ МУАММО СИФАТИДА (Т.А. БУШУЙНИНГ «ЯЗЫК И КУЛЬТУРА» МОНОГРАФИЯСИГА ТАҚРИЗ)

ИЖОДНИНГ ҲАЁТДАГИ ИНЪИКОСИ. Ш.Р. РАШИДОВ ТАВАЛЛУДИНИНГ 100 ЙИЛЛИГИГА БАҒИШЛАНАДИ

МАТБУОТ ТАРИХИНИНГ САРКАШ БИЛИМДОНИ

ТУГАЛЛАНМАС БИЛИМЛАР ЖАРАЁНИ

Илмий ҳаёт / Personaliya /   01.01.2018 /   257

ТАНИШИНГ: КУТУБХОНАШУНОСЛИК СОҲАСИНИНГ ЎТКИР БИЛИМДОНИ ВА МОҲИР РАҲБАР – ЗУҲРА БЕРДИЕВА

ОМОН МЎМИНОВ ХОТИРАСИГА (1941–2017)

Илмий ҳаёт / In Memoriam /   01.01.2018 /   289

ЛОЛА АБДУЖАББАРОВНА АБДУШУКУРОВАНИНГ ЁРҚИН ХОТИРАСИГА БАҒИШЛАНАДИ (1937–2017 Й.)

Илмий ҳаёт / In Memoriam /   01.01.2018 /   267