«Ўзбекистонда хорижий тиллар»
журналининг янги сони № 3 (22) / 2018


Нашр санаси: 03.07.2018

 Муқова ва мундарижа

Ушбу сон мақолалари:

МУҲАРРИР МИНБАРИ

“Петербург кундалиги”: нашр мақсади – “кўтаринки кайфият!”

АБДУЛЛА ҚОДИРИЙ ВА ХАЛҚ ТИЛИ

Феъллар лексик-семантик гуруҳларини ўрганишда диструбитив метод

СУБСТАНЦИАЛ-ПРАГМАТИК ЛИНГВИСТИКА ЛИНГВОПРАГМАТИКАНИНГ АЛОҲИДА ЙЎНАЛИШИ СИФАТИДА

Шахс хулқ-атвори маънолаларига эга бўлган фразеологик бирликларда миллий-маданий ахборот репрезентацияси

Лингвокультурология янги филология фанининг муҳим қисми сифатида

Рус, ўзбек, инглиз ва немис тилларида “бош” компоненти билан ҳосил бўлган иборалар хусусида

Озарбойжон ва инглиз тилларида морфологик параллелизмни вужудга келтирувчи лингвопоэтик суффикслар тавсифи

ИЛМИЙ-ПЕДАГОГИК ТАДҚИҚОТЛАР УСУЛЛАРИ ҲАҚИДА

ЎЗБЕКИСТОН ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЧЕТ ТИЛИ ЎҚИТИШНИНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИЛИШИ

ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАНИШДА ОНГЛИЛИК ВА ИНТУИТИВЛИК ҲОДИСАЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА БАҲОЛАШНИНГ ЎРНИ

ДУНЁНИ ИНГЛИЗ ТИЛИ БИЛАН ЎРГАНАМИЗ

ДАРСЛИК МАЖМУАСИ ВА УНДА БЕРИЛАДИГАН МАШҚ ВА ТОПШИРИҚЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

КАСБГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН МАВЗУНИ ТИНГЛАБ ТУШУНИШГА ЎРГАТИШ МУАММОСИ ВА УНИ АКТ ВОСИТАЛАРИ ОРҚАЛИ РИВОЖЛАНТИРИШ

НЕМИС ТИЛИ ДАРСЛАРИДА МАМЛАКАТШУНОСЛИККА ОИД ФИЛМЛАРНИНГ РОЛИ

ИККИНЧИ ТИЛНИ ЭГАЛЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА УЗЛУКСИЗ (НОРАСМИЙ) ТАЪЛИМ МУҲИТИ

РУС ТИЛИНИ ИШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШДА ШАРТЛИ АЛОҚАЛАРНИ ТУШУНТИРИШ УСУЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ ГУМАНИТАР ТАДҚИҚОТЛАР

РУС ТИЛИ ФРАЗЕОЛОГИЯСИНИ ЎРГАТИШДА ИННОВАЦИОН ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ УСУЛЛАРИ

НОТИҚ НУТҚИ ПСИХОЛОГИЯСИГА ДОИР МУЛОҲАЗАЛАР

ЖУРНАЛИСТЛИКНИНГ ГУМАНИТАР ЖИҲАТЛАРИ

Журналистика /   19.09.2018 /   524

ЗАМОНАВИЙ АХБОРИЙ ЭШИТТИРИШНИНГ ТИПОЛОГИК ВА СТРУКТУРАВИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

В. ЯН ПРОЗАСИДАГИ ОТ ОБРАЗИ (“ШАРҚ КЕНТАВРИ”) ОЛАМ МИЛЛИЙ МАНЗАРАСИНИНГ ТАЖАССУМИ СИФАТИДА

ҒАРБ ВА ШАРҚ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

МЕНТАЛИТЕТ ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ-АХЛОҚИЙ АСОСЛАРИ

ПЕТЕРБУРГ ХОТИРАЛАРИ

Terra incognita /   19.09.2018 /   372

“ХОРИЖИЙ ТИЛНИ БИЛИШНИНГ УМУМЕВРОПА КОМПЕТЕНЦИЯСИ: ЎРГАНИШ, ЎРГАТИШ, БАҲОЛАШ”

Илмий ҳаёт /   19.09.2018 /   305

ТИЛ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ УЧУН МУҲИМ МАНБА (А. Акбаров, И. Тўхтасиновларнинг “Чет тилини ўқитишдаги ёндашув ва усуллар: назариядан кўникмагача” китобига тақриз)

Мансур Юнуснинг “Болалар тарбияси маданияти” қўлланмасига тақриз

Илмий мактаб асосчиси ва бир авлод олимларининг устози

Илмий ҳаёт / Personaliya /   19.09.2018 /   716